Belastingen

''Wy soargje mei-inoar foar goede diken, skoallen, riolearring en in skjinne omjouwing.''