Home

It lêste nijs

 • Wâldsjongers yn ‘e dop op it Liudger yn Burgum

  Foar it projekt ‘Wâldsjonger yn it fuortset ûnderwiis’ hawwe learlingen fan skoallen út ‘e gemeente dwaande west mei it skriuwen fan Fryske lietteksten. Wâldsjonger Marcel Smit hat se derby holpen.

 • Cursus Politiek Actief

  Wilt u weten wat de gemeente doet, hoe besluitvorming werkt? Wat een raadslid doet? Geef u dan op voor de gratis cursus ‘Politiek Actief’.

  afbeelding van raadzaal Tytsjerksteradiel
 • Het Beste Idee van TD!

  We willen van Tytsjerksteradiel graag een plek maken waar het voor iedereen fijn wonen en werken is, een inclusieve gemeente.

‘Moai sûnder wjergea binne de Wâlden,
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn it rûn’

Harmen Sytstra (1817-1862)