Wonen en leven

''Wy wolle it wenjen yn Tytsjerksteradiel sa noflik mooglik meitsje.''