De Omgevingswet vervangt alle wetten over ruimtelijke ontwikkeling, zoals wonen, ruimte, infrastructuur en water. Hierdoor wordt het straks makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.  In de Omgevingswet staat dat iedere gemeente 1 omgevingsvisie vaststelt en inwoners betrekt bij de inrichting en vormgeving van hun leefomgeving.

Wat kunt u doen?

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt voor iedereen. Daarom gaan we samen met u aan de slag om een Omgevingsvisie te maken. Wij willen weten wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Hiervoor hebben wij de website Denk mee gemaakt. Regelmatig vragen we hier om uw mening over diverse onderwerpen.

Hoe ver zijn we?

In maart hebben we u gevraagd naar uw ideeën over de leefomgeving via een vragenlijst op Denk Mee Tytsjerksteradiel (project Omgevingsvisie). De uitkomsten van deze vragenlijst kunt u lezen in de Resultaten vragenlijst Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2021. Deze uitkomsten hebben we in juni met de gemeenteraad besproken.

Op woensdag 29 september 2021 organiseren we van 17.00 - 20.00 uur een Inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Burgum, Raadhuisweg 7. De Werkversie van de Omgevingsvisie kunt u nu alvast lezen.

Na de reactieperiode werken we de Werkversie verder uit naar een ontwerp Omgevingsvisie die in oktober 2021 in de raad besproken wordt. In december 2021 stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie voor de gemeente vast.

Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

Met de Omgevingswet:

  • Komen alle regels over de fysieke leefomgeving in één wet te staan;
  • Wordt de tijd voor besluitvorming korter, van 26 weken naar 8 weken;
  • Kun je als inwoner of ondernemer terecht bij één loket;
  • Kan de gemeente beter maatwerk leveren;
  • Ben je als inwoner of ondernemer vanaf het begin betrokken bij het maken van plannen.

Wanneer gaat het in?

De Eerste en Tweede Kamer hebben al ingestemd met de Omgevingswet. Voordat de wet in werking treedt moet ook andere wetgeving worden aangepast. Gemeenten moeten zich ook voorbereiden op de aanpassingen die de wet met zich meebrengt. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking.

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe de gemeente eruit gaat zien in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we in de toekomst willen wonen, hoe we gezond oud willen worden, hoe onze kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen en hoe we ons voorbereiden op een leven zonder fossiele brandstoffen.

De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.