Heeft u al een idee voor een project, maar bent u nog niet zo ver om een vergunning aan te vragen? U wilt eerst uw idee verkennen. Of twijfelt u of uw project haalbaar is en wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt? Of heeft u een projectidee wilt u eerst bij de gemeente informeren wat de mogelijkheden zijn? Dan kunt u uw projectidee online aanleveren. Zo voorkomt u onnodige kosten en zal vervolgens de afhandeling van uw vergunningaanvraag soepel verlopen.

Verken uw projectidee

Bijkomende kosten

Een integraal omgevingsoverleg kost €350,- per initiatief (zie artikel 2.4 van de legesverordening 2024). Als u daarna verder gaat met uw initiatief en een aanvraag voor een vergunning indient, wordt hetzelfde bedrag in mindering gebracht op de leges voor u vergunning.

Infographic werkwijze omgevingsinitiatief.

Vragen en antwoorden over het omgevingsinitiatief  

U wilt een omgevingsinitiatief indienen. Heeft u vragen over hoe dat in zijn werk gaat? Wij hebben de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Hoe dien ik een initiatief in?  

Als uw iets wilt veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf dan kunt u in het Omgevingsloket een aanvraag doen. Ook kunt u de Vergunningscheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft of dat u alleen een melding hoeft te doen. Via het Omgevingsloket kunt u deze melding of vergunningaanvraag gelijk doen. Als u over het Omgevingsloket vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice Ruimte. Bel hiervoor naar 14 0511. 

Het kan ook zijn dat u wel een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. U wilt eerst uw idee verkennen. Of u heeft een plan maar u wilt eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt. En wilt u eerst bij de gemeente informeren wat de mogelijkheden zijn? Dan levert u uw projectidee aan via het online formulier bovenaan deze pagina.   

Wat lever ik bij het projectidee aan?  

We willen graag zo vroeg mogelijk in het proces met u in gesprek. Zo is het voor u snel helder wat er wel of niet mogelijk is en kunt u uw projectidee daarop kan aanpassen. Op deze manier kunt u kosten en tijd besparen. We ontvangen graag bij uw conceptverzoek het volgende: 

  • Ingevuld formulier over uw projectidee (verplicht) 
  • Plattegrond of situatieschets bestaande situatie (verplicht) 
  • Plattegrond of situatieschets toekomstige situatie (verplicht)  
  • Foto’s bestaande situatie (optioneel) 
  • Onderbouwing of motivering als bijlage (optioneel) 
  • Verslag van overleg/participatie (optioneel) 
  • Overige bijlage(en) (optioneel)  

Op deze manier kunnen we met u meedenken om uw doel te bereiken en u van passend advies voorzien.

Aan welke kaders moet het initiatief voldoen? En waar vind ik die?

We hebben verschillende kaders, zoals de omgevingsvisie, beleidsvisies en bestemmingsplannen. We verwachten van u als initiatiefnemer dat u dit zelf onderzoekt. Op de pagina beleidskaders hebben we voor u het beleid op een rij gezet. Daarnaast staan de bestemmingsplannen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/. 

Wat kan ik doen voor mijn projectidee zodat de gemeente gaat afwijken van het beleid?

Het kan zijn dat u een  projectidee heeft dat niet past binnen een van de beleidskaders. Maar dat het projectidee wel bijdraagt aan andere beleidsdoelen. Na een zorgvuldige afweging kan het zijn dat dit voor ons aanleiding geeft om af te wijken van dat ene beleidskader. Ook kan het zijn dat er al plannen zijn om het beleid te veranderen en dat uw projectidee hier goed op aansluit. Het is altijd belangrijk om duidelijk aan te geven wat u met uw projectidee wilt bereiken, hoe het bijdraagt aan de beleidsdoelen van de gemeente en waarom het goed is af te wijken van bepaalde kaders. 

Wat moet ik als initiatiefnemer zelf regelen?

Allereerst vragen we u om ons een duidelijk projectidee aan te leveren (zie: ‘Hoe uitgebreid moet ik mijn projectidee aanleveren?’). Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het betrekken van omwonenden en uw omgeving. Dit wordt participatie genoemd. Om u hierbij te helpen hebben wij een participatiebeleid en een handreiking gemaakt [link naar de pagina]. Verder in het proces zal de casemanager u duidelijk aangeven wat nog nodig is. Bijvoorbeeld welke onderzoeken u moet doen om uw projectidee met een vergunning of wijziging van het omgevingsplan mogelijk te maken.  Als duidelijk is hoe u uw projectidee mogelijk kunt maken, dient u een aanvraag in met het definitieve plan via [het omgevingsloket]. 

Maken jullie onderscheid tussen particuliere en professionele aanvragers?

Alle projectideeën worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Professionals hebben vaak complexe projecten. Bij binnenkomst kijken we of het gaat om een complex of eenvoudig projectidee. De complexe projectideeën volgen een uitgebreidere route dan de meer eenvoudigere. De casemanager complex pakt deze complexe projectideeën op. 

Is het onder de Omgevingswet nog steeds mogelijk om een principeverzoek in te dienen?

Als u een uitgewerkt plan heeft, kunt u een conceptverzoek (de nieuwe term voor principeverzoek en vooroverleg) indienen via het Omgevingsloket. Heeft u een plan en wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt? Dan kunt u uw projectidee indienen via het online formulier op onze website. 

Wat doet het college en de raad en wat kan ambtelijk worden afgedaan? 

Het college en de raad gaan over het wijzigen en vaststellen van nieuwe planologische en beleidskaders. Planologische kaders zijn bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Beleidskaders zijn bijvoorbeeld het beleidsplan economische zaken of de duurzaamheidsagenda. Over initiatieven die binnen deze kaders vallen, hoeft de raad geen besluit te nemen. Dit bespaart veel tijd. 

Kan ik mijn projectidee in een gesprek toelichten?

Ja, dat kan. Als u graag uw projectidee in een gesprek wilt toelichten, kunt u dat aangeven bij het aanleveren uw projectidee.  

Wat wordt besloten op de intaketafel?

Op de intaketafel worden alleen complexe projectideeën besproken. Dat zijn projectideeën die niet passen binnen de planologische kaders en/of het beleid. Ook kunnen deze projectideeën politiek gevoelig zijn. Eenvoudige projectideeën hoeven niet uitgebreid besproken te worden en kunnen we sneller afhandelen. Op de intaketafel wordt besproken welke aandachtspunten van belang zijn bij de behandeling van het projectidee en welke casemanager complex het projectidee gaat behandelen. Hierna neemt de casemanager complex contact met u op. Vervolgens zal de casemanager adviezen opvragen bij de diverse adviseurs. 

Daarna neemt de casemanager complex contact met u op over het vervolg, waaronder het organiseren van een omgevingstafel. 

Kan een ‘ja, mits’ een ‘nee’ worden?

De gemeente bekijkt of uw projectidee binnen de planologische of beleidskaders past. Als het niet direct past, maar na een aantal aanpassingen wel. Dan is het een ‘ja, mits’. We gaan samen kijken hoe we uw projectidee wel mogelijk kunnen maken. Het kan zo zijn dat de ‘mits’ voor u zo groot is dat u het projectidee niet meer kunt of wilt realiseren. Als direct duidelijk is dat het niet past, is het meteen een ‘nee’.  

Als het een ‘nee’ wordt, kan ik dan alsnog het projectidee toelichten?

Als het een ‘nee’ wordt, neemt de casemanager eerst telefonisch contact met u op om een en ander uit te leggen. Het wordt dan duidelijk waarom uw projectidee niet binnen de kaders past. Ook zal de casemanager vertellen dat wij geen mogelijkheden zien om uw projectidee op de gewenste plek toch mogelijk te maken. Krijgt u hierna een idee voor een compleet ander projectidee die wel past binnen de kaders of passend is te maken? Dan kunt u deze ook via het formulier bij ons aanleveren.  

Wat is een omgevingstafel?

De casemanager complex organiseert in overleg met u een omgevingstafel voor uw complexe projectidee. Aan de omgevingstafel zitten de casemanager complex, u als initiatiefnemer, verschillende adviseurs van de gemeente en eventueel ketenpartners zoals provincie en FUMO. Tijdens de omgevingstafel wordt helder hoe het projectidee aan te passen is zodat het wel haalbaar is. Aan de tafel wegen we de belangen zorgvuldig af. Hierbij kan het zijn dat een bepaald beleidsuitgangspunt minder zwaar gaat wegen dan een ander beleidsuitgangspunt. De uitkomsten van de omgevingstafel worden in een verslag vastgelegd. 

Wanneer is de omgevingstafel?

De omgevingstafel vindt wekelijks op donderdagochtend plaats.  

Wie is mijn aanspreekpunt?

Heeft u vragen over het aanleveren van uw projectidee? Neem dan contact met ons op via 14 0511. Zodra u een projectidee heeft ingestuurd, wordt deze gekoppeld aan een casemanager. Dit is uw contactpersoon voor het hele proces.  

Wat doet een casemanager?

De casemanager is uw contactpersoon. Deze helpt u om het projectidee soepel door de procedure te laten lopen. De casemanager zorgt voor een zorgvuldige afweging van belangen en beleidsuitgangspunten samen met de adviseurs. Als het nodig is, zal de casemanager uw projectidee afstemmen met de portefeuillehouder. De casemanager regisseert en bewaakt het tempo over de gemeentelijke stappen. 

Wat als het beleid wijzigt tijdens het proces?

Sommige projectideeën hebben veel tijd nodig van idee naar het in procedure brengen van het initiatief. Als het beleid wijzigt voordat u uw initiatief in procedure heeft gebracht, kan het zijn dat het gevolgen heeft voor uw initiatief. Het is dan goed om samen met uw casemanager te kijken met welke aanpassingen het initiatief wel uitgevoerd kan worden. 

Wie moet de omwonenden en de omgeving betrekken?

U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Wilt u een bijeenkomst organiseren? Dan kunt u ons uitnodigen om aanwezig te zijn en eventueel beleid/visie uit te leggen tijdens de bijeenkomst. U kunt dit overleggen met uw casemanager. 

Wat moet ik doen aan participatie en wanneer doe ik dat? 

U bent als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het betrekken van omwonenden en de omgeving. Zodra het college en/of raad een besluit gaan nemen over uw definitieve aanvraag zullen zij ook kijken naar uw participatietraject, wat de uitkomsten zijn en wat u hiermee heeft gedaan 

Waar dien ik een definitieve aanvraag in?

Uw definitieve aanvraag kunt indienen via het Omgevingsloket. Ook onder de nieuwe Omgevingswet (1 januari 2024) blijft dat zo. Het maakt geen verschil of voor uw initiatief een vergunning of wijziging van het omgevingsplan nodig is. 

Wat moet ik aanleveren bij de definitieve aanvraag?

Wat u moet aanleveren hangt af van hoe complex uw aanvraag is. In het voortraject hebben wij bij het bespreken van uw projectidee of conceptverzoek aangegeven wat voor uw aanvraag van belang is. Bijvoorbeeld een archeologisch onderzoek. In het Omgevingsloket staat verder vermeld wat u moet doen om het volledig aan te leveren.  

Wie maakt (de wijziging van) het omgevingsplan?

De gemeente maakt of wijzigt zelf geen omgevingsplan. Hiervoor kunt u later in het proces (na de overleggen met de omgevingstafel(s)) een bureau inschakelen. Het bureau kan een wijziging van het omgevingsplan voorbereiden volgens ons handboek. Op deze manier sluit het zo goed mogelijk aan op het bestaande omgevingsplan van de gemeente. U dient vervolgens een aanvraag in met de wijziging van het omgevingsplan. De raad neemt een besluit over de aangevraagde wijziging. 

Hoe realistisch is het om binnen 8 weken de vergunning aanvraag af te handelen?

Onder de Omgevingswet is de termijn voor vergunningverlening ingekort naar 8 weken. Op dit moment weten we nog niet hoe het zal lopen. We gaan de komende tijd toewerken naar een soepel vergunningenproces. Hiervoor zijn we afhankelijk van de beschikbare capaciteit en een soepel Digitaal Stelsel Omgevingwet (DSO). Binnen onze mogelijkheden zullen wij er alles aan doen om binnen 8 weken een besluit te nemen over vergunningaanvragen. In het najaar van 2024 zal meer bekend zijn over de ontwikkelingen.