Over de gemeente

‘’Mei-inoar wurkje wy oan in moaie gemeente.’’