Verkeer en vervoer

''Wy wurkje it hiele jier troch oan ferkearsfeiligens yn ús gemeente.''