Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Werkzaamheden Nieuwstad, Burgum

Wat wordt er gedaan?

De toegangsweg voor de nieuwbouwwoningen aan de Nieuwstad in Burgum moet woonrijp worden gemaakt. De start van de werkzaamheden is in de week van 6 september 2021.

Wat houden de werkzaamheden in?

Aannemersbedrijf C. van den Adel Bergum bv start met het aanbrengen van straatkolken en nieuwe verharding. De bestrating (oude gebakken dikformaat) wordt aangelegd in de zijweg (tussen Nieuwstad 42 en Nieuwstad 42a).

Kijk voor de details op de tekening.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden zullen circa 3 weken in beslag nemen. De werktijden van Aannemersbedrijf C. van den Adel zijn van 07.00 - 17.00 uur.

  • in week 36 worden kolken geplaatst en wordt het puinpad geprofileerd
  • in week 37 en 38 wordt de bestrating aangebracht en zullen de bestaande woningen te voet via kunststof loopschotten bereikbaar blijven
  • het wandelpad richting Winterswijk wordt in deze periode afgesloten

Aanbrengen Rwa-riool Dr. B. Hornstrasingel en Kloosterkamp in Burgum

Om de afwatering te verbeteren van de Dr. B. Hornstrasingel en Kloosterkamp wordt er een regenwaterriool aangelegd. De aannemer begint 5 juli met de werkzaamheden en deze zullen circa 8 weken duren. Tijdens de bouwvakvakantie zal de aannemer er voor zorgen dat de weg/kruispunt weer open is voor alle verkeer.

Tijdens de uitvoering is het kruispunt Kloosterlaan/Dr. B. Hornstrasingel gestremd. Na de bouwvak zal het gedeelte van de Dr. B. Hornstrasingel en de Kloosterkamp gestremd zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Daniël Pijnacker uit Kollum.

Verkeersmaatregelen Rinia van Nautaweg, Gytsjerk

Wat wordt er gedaan?

De verharding in de straat is toe aan onderhoud. Omdat de klinkers nog niet op het einde van hun levensduur zijn, worden de stenen hergebruikt. Op een aantal plaatsen zullen maatregelen worden getroffen die de snelheid van het verkeer doen afnemen en de uitstraling van de straat verbeteren. Op die plaatsen wordt met nieuw materiaal gewerkt.

Wat houden de maatregelen in?

  • Ter hoogte van de ijsbaan wordt het (fiets)pad over een snelheidsremmend verkeersplateau doorgetrokken. Het pad krijgt vanaf de Sjoerdastrjitte tot aan de nieuwbouw overal de status van “onverplicht fietspad”.
  • Ter hoogte van het zwembad en de drogisterij komt een pleinachtige inrichting, waarbij het voorterrein van de drogisterij dezelfde uitstraling krijgt als de weg. Aan beide zijden van dit plein wordt met een drempel en versmalling de snelheid van het autoverkeer afgeremd.
  • Tussen het zwembad en de provinciale weg wordt op twee plaatsen een versmalling aangebracht om de snelheid van het autoverkeer te laten afnemen.
  • Bij de aansluiting op de provinciale weg wordt de heg circa 2 meter doorgetrokken, zodat verkeer vanaf Oentsjerk met een lagere snelheid de straat binnenkomt. Ook wordt hiervoor ter hoogte van nummer 69 een versmalling toegepast.

Hoe kunt u de tekeningen bekijken en reageren?

Kijk voor de details op de tekening en de detailtekening. U kunt op papier de tekening bekijken in de vitrine van Drogisterij Van der Kooij. Reacties op het ontwerp kunnen tot en met dinsdag 22 juni 2021 worden gestuurd naar gemeente@t-diel.nl (ter attentie van Johan Meirink). Voor vragen aan de verkeerscommissie kan contact worden opgenomen met Martine Nauta via martinenauta@gmail.com of 06-42207788.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De uitvoering kan pas plaatsvinden als de werkzaamheden bij het zwembad zijn afgerond. Dit betekent dat in het voorjaar van 2022 zal worden gestart met de werkzaamheden.

Werkzaamheden aan het riool in de Ymkersstrjitte in Burgum

Wat gaat er gebeuren

GMB Rioleringstechnieken B.V. renoveert het riool in de Ymkersstrjitte in Burgum. Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Na het uitharden van de kunststofkous worden de huis- en kolkaansluitingen weer geopend. Dankzij deze methode hoeft de Ymkersstrjitte niet opengebroken te worden en blijft eventuele overlast tot een minimum beperkt.

Waterafvoer is een forse uitdaging

De hoeveelheid af te voeren afval- en regenwater vraagt om extra voorzieningen. Het afval- en regenwater zal met een pompinstallatie (met een capaciteit tot circa 800 m2/u) worden overgepompt. Hiervoor zijn meerdere pompen en een bovengrondse persleiding (afvoer buis rond 30 cm) noodzakelijk.

Wat merkt u ervan?

Ondanks dat er alles aan gedaan wordt om de overlast te beperken, levert een rioolrenovatie van deze omvang onontkoombaar gedurende 4 weken grote en kleine overlast op in de Ymkersstrjitte, dit houdt bijvoorbeeld in:

  • dat de straat gedeeltelijk afgesloten zal zijn voor doorgaand verkeer en op verschillende inspectieputten zullen voertuigen gesitueerd zijn
  • gedurende de werkzaamheden kan er niet geparkeerd worden in de Ymkersstrjitte; echter de parkeerhaven bij kinderdagverblijf Poppestien blijft beschikbaar voor kort parkeren
  • voor de bewoners van de Ymkersstrjitte betekent het mogelijk geluidsoverlast en andere hinder

Planning

De renovatie wordt in 4 delen uitgevoerd. Op de website www.gmbinuwbuurt.eu kunt u vanaf vrijdag 11 juni 2021 een tekening en planning bekijken van het gehele project.

De werkzaamheden zullen starten rond 7.00 uur en kunnen tot in de avond plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Kijkt u dan eerste op www.gmbinuwbuurt.eu. Wellicht worden hierin al uw vragen verduidelijkt. Heeft u toch nog vragen of ervaart u overlast neemt u dan contact op met GMB, telefoonnummer 0648147749 of via e-mail lambertbos@gmb.eu.

Groot asfaltonderhoud 2021

Op 7 juni 2021 gaat het groot asfaltonderhoud aan de gemeentelijke asfaltwegen in de gemeente Tytsjerksteradiel van start. In onderstaand schema is te zien waar dat tot stremmingen/overlast leidt. De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats in week 23 tot en met 29 (7 juni tot en met 25 juli 2021).

Aanwonenden krijgen persoonlijk bericht van de aannemer. Bestemmingsverkeer is vaak (met enige overlast) mogelijk en het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Het werk wordt uitgevoerd door BAM Infra bv. Contactpersoon namens de gemeente Tytsjerksteradiel is de heer L. de Zee.

Dorp Weg Uitvoering
Hurdegaryp Zomerweg (ter hoogte van voormalige vishandel 28 juni t/m 2 juli
Aldtsjerk Jonkerspaed 21 t/m 25 juni
Oentsjerk Rode Singel 28 juni t/m 2 juli
Aldtsjerk Van Sminiaweg 7 t/m 14 juni
Sumar Solcamastraat (naar de camping) 28 en 29 juni
Burgum Oude Commissieweg, fietspad 1 t/m 16 juli
Burgum Oude Commissieweg, rijbaan  5 t/m 16 juli
Sumar Damsingel 12 t/m 23 juli
Garyp Mounehoek (binnen bebouwde kom) 5 t/m 16 juli
Eastermar Sumarderwei 14 en 15 juli
Jistrum Tillepaed 12 t/m 16 juli

 

Werkzaamheden kruispunt Quatrebras

Kruispunt Quatrebras is toe aan groot onderhoud. Op het kruispunt komen de provinciale weg N355 en twee gemeentelijke wegen bij elkaar. Daarom is in nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel een ontwerp voor het kruispunt en de aansluitende wegen tot stand gekomen. In december 2019 was er een informatieavond voor bewoners van Quatrebras. Deze avond heeft ons veel informatie opgeleverd die wij meegenomen hebben in de uitwerking van het kruispunt. We hadden de plannen graag eerder gepresenteerd. Helaas konden en kunnen we door de corona-maatregelen geen fysieke bijeenkomst organiseren. Daarom presenteren we u het ontwerp door middel van deze nieuwsbrief. De inwoners van Quatrebras ontvangen deze nieuwsbrief per post.

Bekijk de nieuwsbrief