Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Werkzaamheden kruispunt Quatrebras

Kruispunt Quatrebras is toe aan groot onderhoud. Op het kruispunt komen de provinciale weg N355 en twee gemeentelijke wegen bij elkaar. Daarom is in nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel een ontwerp voor het kruispunt en de aansluitende wegen tot stand gekomen. In december 2019 was er een informatieavond voor bewoners van Quatrebras. Deze avond heeft ons veel informatie opgeleverd die wij meegenomen hebben in de uitwerking van het kruispunt. We hadden de plannen graag eerder gepresenteerd. Helaas konden en kunnen we door de corona-maatregelen geen fysieke bijeenkomst organiseren. Daarom presenteren we u het ontwerp door middel van deze nieuwsbrief. De inwoners van Quatrebras ontvangen deze nieuwsbrief per post.

Bekijk de nieuwsbrief

Start realisatie fietspad ten westen van Burgum (pingoroute)

Afgelopen maandag 30 november is aannemer Schagen Infra, in opdracht van de Provincie Fryslân, gestart met de realisatie van een nieuw fietspad ten westen van Burgum.

Het tracé ligt tussen de Langelaan en de Gaestmabuorren. Hier ligt een bestaand pad wat in eigendom is van It Fryske Gea. Het nieuwe fietspad wordt aangelegd in het kader van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As. Deze verbinding stond nog op de planning. De gemeente zal uiteindelijk het dagelijks beheer en onderhoud van het fietspad op zich nemen. Het fietspad is ongeveer 1,6 kilometer lang, wordt 2 meter breed en wordt uitgevoerd in beton. Mocht u enige hinder bij genoemde wegen ervaren, dan vragen wij hiervoor uw begrip. De aannemer verwacht het fietspad eind januari 2021 op te leveren.

Vervanging gemaal It Heechhout in Gytsjerk

Het bestaande pompgemaal aan It Heechhout wordt vervangen. De aannemer begint maandag 12 oktober met de werkzaamheden en deze zullen 6 à 7 weken in beslag nemen.

De pompen zijn aan vervanging toe en het gebouwtje voldoet niet meer aan de huidige Arbowetgeving. Het oude gemaal, de aanvoerleiding en de oude persleiding worden verwijderd. Daarnaast wordt ook het bijbehorende gebouwtje gesloopt. Na de sloop wordt deze plek opnieuw aangeplant en ingezaaid.

Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

Aannemer C. van den Adel is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting van het stationskwartier Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden worden huidige routes voor fietsers, voetgangers en auto’s tijdelijk verlegd. Verder worden tijdelijke parkeermogelijkheden aangewezen voor bezoekers van het station.

Werkzaamheden en parkeren station fase 1 

Tijdens de eerste fase wordt het eerste deel het plein opnieuw ingericht. Het bestaande asfalt wordt verwijderd, nieuwe riolering aangebracht en het plein wordt bestraat. Om het verkeer de ruimte te geven is een tijdelijke weg (bypass) ingericht. Gedurende deze werkzaamheden zijn er parkeerplaatsen links naast het station beschikbaar (zie parkeren fase 1 op het kaartje). Om deze parkeerplaatsen te kunnen bereiken kunt u langs de opslag rijden. De eerste fase loopt tot eind mei.

Werkzaamheden en parkeren station fase 2 

De tweede fase van de werkzaamheden start naar verwachting eind mei/begin juni. Tijdens deze fase wordt het nieuwe plein gedeeltelijk opengesteld voor het verkeer. Het verkeer uit tunnel kan dan rechtdoor over het plein rijden. Tijdens deze fase wordt de Westeromwei een korte periode afgesloten voor al het verkeer. Het asfalt uit de Westeromwei tot kruispunt met de Reidroas wordt verwijderd en de straat krijgt nieuwe bestrating. De tijdelijke bypass wordt opgeruimd en opnieuw ingericht. Aanwonenden worden hier tijdig over geïnformeerd door de aannemer. Tijdens deze fase zijn de nieuwe parkeerplaatsen op het plein te gebruiken, deze zijn bereikbaar via het nieuwe plein. Zie ook parkeren fase 2. Als alles volgens planning verloopt wordt het plein in juli opgeleverd.

Stationskwartier Hurdegaryp krijgt groene en eigentijdse uitstraling

Het Stationskwartier wordt ingericht als een groen plein, geïnspireerd op het gedachtegoed van tuin- en landschapsarchitect Vlaskamp. Verschillende soorten verkeersdeelnemers maken op dit plein gebruik van deze nieuwe ruimte. De verkeersdeelnemers op het stationsplein krijgen geen ‘eigen’ rijstroken. Hiermee wordt de verkeersuitstraling minder belangrijk en de verblijfskwaliteit juist belangrijker. Op het plein hebben ook de bushaltes een plek. Om het ‘pleingevoel’ te bevorderen is in het ontwerp de mogelijkheid van nieuwe (woon-)bebouwing aan de west- en zuidzijde meegenomen. Een bijzonder element in het ontwerp is de aanleg van een brug voor langzaam verkeer over de tunnel. Deze brug verbindt straks het stationsgebied met de wijk Rietlandsvaart en het nieuwe Tjalling Koopmans College aan de Reidroas.

Stationskwartier Hurdegaryp

Tijdens een inloopbijeenkomst op 25 januari 2018 hebben gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Stationskwartier gepresenteerd aan de inwoners van Hurdegaryp. Het stationsgebied wordt ingericht als pleinruimte. 

Dit wordt de ‘OV huiskamer’ van het dorp en moet het station beter zichtbaar maken vanaf de Rijksstraatweg. Op het plein krijgen ook de bushaltes een plek.

Actuele informatie vindt u op de Facebookpagina.