Werk, inkomen en rondkomen

''Soms falt it finansjeel net ta, wy helpe jo graach wer op wei.''