Financiële situatie gemeente

 ''Wy diele graach ús plannen foar de kommende perioade.''