Ieder jaar stelt de raad de begroting vast. In de begroting staan de plannen voor de komende jaren en de bijbehorende kosten.

Wat is een begroting?

De begroting is een document, waarin staat wat de gemeente de volgende jaren wil gaan doen en wat dit gaat kosten. De begroting heeft betrekking op een periode van vier jaar. Dit betreft dezelfde periode als de perspectiefnota. Elk jaar wordt er een nieuwe begroting opgesteld en vastgesteld voor de komende vier jaar.

Is de begroting wettelijk verplicht?

Ja. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.

Wanneer wordt de begroting vastgesteld?

De raad moet de begroting jaarlijks vóór 15 november vaststellen. Deze datum is vastgelegd in de Gemeentewet. In onze gemeente stelt de raad de begroting meestal begin november vast. De begroting wordt in hetzelfde jaar vastgesteld als de perspectiefnota.

Hoe is de begroting opgebouwd?

De begroting bestaat uit negen programma’s. De raad heeft deze programma’s vastgesteld. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven. Een voorbeeld van een programma is het programma Openbare Orde en Veiligheid. Naast de programma’s bestaat de begroting nog uit een aantal paragrafen. Deze paragrafen geven informatie over onderwerpen, die een grote rol spelen bij de lasten en baten van de gemeente. Een voorbeeld van een paragraaf is de paragraaf Grondbeleid. Een aantal paragrafen is verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.

Wat is het verschil tussen de kadernota en de begroting?

In de kadernota staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. Dit betreft een voorlopige opstelling. Via de begroting worden deze plannen en bijbehorende kosten definitief vastgesteld. De begroting kan dus afwijken van de kadernota. De raad kan bijvoorbeeld besluiten een onderwerp uit de kadernota niet mee te nemen in de begroting. Daarnaast kunnen er nieuwe onderwerpen worden toegevoegd aan de begroting wanneer deze bij de opstelling van de kadernota nog niet bekend waren.

Begroting 2023

Bekijk de begroting van 2023 online. Of download de Begroting 2023 in één oogopslag (pdf) als pdf.

Begroting 2024

Bekijk de begroting van 2024 online.

Begrotingen van de Werkmaatschappij 8KTD

Hieronder vindt u de begrotingen van de Werkmaatschappij.