Wonen

''Yn ús gemeente is der in soad mooglik op it gebiet fan húsfesting.''