Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarrekening vast. In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is het laatste vaste document van de begrotingscyclus. Het college van B&W meldt aan de raad in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost. Het college van B&W legt dus verantwoording af aan de raad.

Is de jaarrekening wettelijk verplicht?

Ja. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.

Wanneer wordt de jaarrekening vastgesteld?

De raad stelt de jaarrekening jaarlijks in juni vast. Deze vaststelling vindt plaats in het jaar volgend op het jaar, waarop de begroting betrekking had. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen.

Hoe is de jaarrekening opgebouwd?

De jaarrekening heeft dezelfde opbouw als de begroting. Ze bestaat uit programma’s en paragrafen.

Hieronder ziet u de jaarrekeningen van de gemeente Tytsjerksteradiel van 2016 tot en met 2020 zoals ze zijn aangeboden aan de raad.

Jaarstukken

De online versie van de jaarstukken van 2022 kunt u hier lezen.

De pdf-bestanden van de jaarstukken van 2021 en 2022 ziet u hieronder.