De kadernota kan worden gezien als het belangrijkste moment van de begrotingscyclus. In de kadernota staat de concrete uitwerking van het collegeprogramma. 

Wat is een kadernota?

De kadernota is een uitwerking van het collegeprogramma. In de kadernota staat een concrete uitwerking van de onderwerpen genoemd in het collegeprogramma. Het college van B&W geeft aan wat de plannen zijn en wat dit gaat kosten. De kadernota heeft betrekking op een periode van vier jaar. Dit is geen vaste periode zoals bij de politieke termijnagenda(externe link) en het collegeprogramma. Elk jaar wordt er een nieuwe kadernota voor de komende vier jaar door het college opgesteld en opiniërend besproken door de raad.

Is de kadernota wettelijk verplicht?

Nee. Onze gemeente heeft er zelf voor gekozen om elk jaar een kadernota op te stellen. Het college van B&W en de raad spreken dan over nieuwe plannen en wensen en over andere belangrijke ontwikkelingen met gevolgen voor de gemeente. De kadernota is voor de raad een hulpmiddel om te bepalen welke plannen en wensen het college van B&W verder moet uitwerken. Deze uitgewerkte plannen en wensen worden vervolgens meegenomen in de begroting.

Hoe is de kadernota opgebouwd?

De kadernota is in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen opgebouwd:

  • Een beschrijving van belangrijke ontwikkelingen die gevolgen (kunnen) hebben voor de lasten of baten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de economische situatie, nieuwe regelgeving van de regering of een (sterke) groei of krimp van het aantal inwoners van de gemeente;
  • Een overzicht van plannen voor nieuwe activiteiten en wat dit gaat kosten. Tegelijk laat het college van B&W ook zien of de gemeente geld heeft voor deze nieuwe activiteiten, of dat er meer geld nodig is om deze plannen uit te voeren;
  • De raad doet “richtinggevende uitspraken” welke plannen meegenomen moeten worden in de begroting.

Wanneer wordt de kadernota opiniërend besproken?

De raad bespreekt de kadernota opiniërend jaarlijks in juni/juli.

Naamgeving kadernota

Vanaf de kadernota 2019 is de naamgeving aangepast naar kadernota. Daarvoor was de naamgeving perspectiefnota. 

Hieronder vindt u de kadernota's zoals ze zijn aangeboden aan de raad. Voor eventuele amendementen en moties van de raad verwijzen we u naar de website van de raad.

De online versie van de Kadernota van Tytsjerksteradiel kunt u hier lezen(externe link).