Beleidskaders omgevingswet

In de omgevingsvisie zijn beleidskaders opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van uw omgevingsplan. Hieronder vindt u deze beleidskaders.

Duurzaamheid

Gemeente Tytsjerksteradiel wil voorloper zijn, in de top staan, van de meest duurzame gemeenten en in 2040 energieneutraal zijn. Dit doen we door bijvoorbeeld isolatie in de gebouwde omgeving, het stimuleren van zonnepanelen op daken en de overstap op warmtepompen. Het gemeentelijk Energieloket heeft hierbij een belangrijke rol.  

Gezondheid

Tytsjerksteradiel wil een gemeente zijn waar inwoners, organisaties en gemeente gezamenlijk bouwen aan een uitnodigende gezonde sociale en fysieke leefomgeving waarin inwoners ‘zich gezond voelen’, zowel lichamelijk als geestelijk. We vinden het belangrijk dat de leefomgeving uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. Als gemeente dragen we samen met inwoners en organisaties bij aan een gezonde omgeving van onze inwoners. Daarbij richten we ons op factoren die de gezondheid beïnvloeden en gezondheidsverschillen verkleinen en bieden we ruimte aan preventie en nieuwe ideeën.

Publicatie: Gezondheidsbeleid 'Tegearre sun fiele' 2022 - 2026

Economische Zaken

Het Beleidsplan Economische Zaken geeft richting aan de economische koers waar de gemeente samen met ondernemersverenigingen, ondernemers en andere partners op in wil zetten. Een goed ondernemersklimaat in onze gemeente, ruimte om te ondernemen, inspelen op veranderingen en stappen zetten in de verduurzaming van onze economie: dat is het uitgangspunt voor dit Beleidsplan Economische Zaken. 

Grondzaken

Het Nota Grondbeleid geeft richting aan de uitvoering van gronduitgifte ((ver)huur en verkoop en overige zakelijke rechten), grondverwerving, grondexploitaties en kostenverhaal in onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn zowel uitgifte van kavels, snippergroen en pachtpercelen, als het financieel overzicht van een ruimtelijke verandering. De Gemeente Tytsjerksteradiel gebruikt grondbeleid om onder andere maatschappelijke doelen te bereiken. Hierbij wordt de huidige wet- en regelgeving toegepast. 

Landschap & Natuur

Gemeente Tytsjerksteradiel streeft naar behoud en versterking van de bestaande landschappen en de daarbij horende landschapselementen. Daarbij zoeken we naar meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen. Bij nieuwe ontwikkelingen streven we dan ook naar een plus voor bestaande landschappen, door bijvoorbeeld ruimte te bieden aan biodiversiteit en water, klimaatadaptatie en duurzaam energie- en materiaalgebruik.

We werken aan deze koers via een afwegingskader dat bestaat uit acht algemene uitgangspunten. Dit afwegingskader vormt, samen met de hiervoor genoemde ambities, het leidende principe voor ideeën en initiatieven. 

Omgevingskwaliteit is belangrijk

Onze bestaande ruimtelijke waarden en identiteit vormen de basis voor alle ontwikkelingen. Dat betekent dat ontwikkelingen voortbouwen op bestaande kwaliteiten en deze zo mogelijk versterken of door ontwikkelen. 

We kijken integraal en gaan zorgvuldig met de beschikbare ruimte om

We kijken integraal naar initiatieven uit de samenleving en we zoeken naar meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen in de leefomgeving. Voorbeelden kunnen zijn: landbouw en natuurbeheer in het coulisselandschap, thuis wonen en werken, zonnepanelen op daken. Als koppelen of functies samenvoegen niet haalbaar is, zorgen we voor een goede landschappelijke inpassing. 

Milieu

Voor het beoordelen van een plan op de beleidskaders milieu is per locatie maatwerk nodig. Niet alle onderdelen binnen deze beleidskaders hebben een kant-en-klare checklist waaraan getoetst kan worden. Wel moet een plan voldoen aan de milieunormen die door de gemeente, provincie en/of het rijk zijn opgesteld. Bekijk hieronder de onderdelen die bij een milieubeoordeling aan bod komen:

Recreatie & Toerisme

Als gemeente Tytsjerksteradiel willen wij graag door middel van het in stand houden van lokale voorzieningen en cultureel erfgoed een prettige leefomgeving voor eigen inwoners creëren.  De gemeente biedt allerlei mogelijkheden om watersporten te beoefenen en de diverse landschappen zijn zeer geschikt om doorheen te wandelen en te fietsen. Het Nationaal Park De Alde Feanen en het dorp Earnewâld vormen het toeristische centrum van de gemeente. Het behoud van de rijke coulissen met elzensingels en houtwallen, de karakteristieke zandweggetjes, pingo's uit de IJstijd en in de Trynwâlden de states met daarbij de prachtige parken staan hoog in het vaandel. 

Daarnaast willen wij als gemeente nieuwe recreatieve projecten stimuleren. Hierop zetten wij in via de drie clusters Trynwâlden, Earnewâld e.o. en Burgum e.o. 

Stedenbouw

Vanuit stedenbouw wordt er gekeken naar de wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden. Hierbij wordt gedacht aan hoe de gemeente een gezonde, prettige en leefbare woonomgeving kan teweegbrengen. De stedenbouwkundige kijkt of plannen binnen de stedelijke en/of buitenstedelijke structuur van een gebied past en of er aan specifieke criteria voor het betreffende deelgebied wordt voldaan. Een (her)ontwikkeling van een gebied gaat soms samen met een omgevingsplanwijziging, soms wordt er afgeweken van het omgevingsplan maar ook kan een (her)ontwikkeling passen in de bestaande omgevingsplannen. Als plannen vallen binnen de kaders van de bestaande omgevingsplannen worden deze plannen getoetst middels de welstandsnota. 

In de welstandsnota worden enkele gebiedstypen uiteengezet, met de kaders die de gemeente biedt voor plannen, waarvan initiatiefnemers en plannenmakers kennis kunnen nemen. Aanvullend aan de welstandsnota zijn welstandscriteria per locatie vastgesteld waarin specifiekere eisen staat uitgelicht voor de specifieke locaties. De welstandsnota is opgedeeld in: gebiedsgerichte welstandscriteria; aanvullende welstandscriteria per locatie.

Wonen

Tytsjerksteradiel staat bekend om het prettige woonklimaat. Juist de woonomgeving speelt daarin een belangrijke rol. Onze gemeente is een ideale plek voor mensen die een woning zoeken in een groene omgeving. Daar zijn we trots op. Burgum, Hurdegaryp en de Trynwâlden zijn belangrijke voorzieningenkernen. Eastermar en Earnewâld hebben door hun ligging in en rond omvangrijke natuurgebieden een grote toeristische aantrekkingskracht. Onze kleinere kernen kenmerken zich door een sterke sociale binding.  

Erfgoed

Erfgoed omringt ons overal. Het kan het huisje op de hoek zijn, de oude bakkerij middenin het dorp of de dorpstraditie waar iedereen zo trots op is. Als ze iets bijdragen aan de identiteit van de Mienskip en het verhaal vertellen van het dorp, de regio of een belangrijke gebeurtenis op die plek, dan noemen wij dit erfgoed. Erfgoed maakt een belangrijk onderdeel uit van ons dagelijks leven en kleurt onze leefomgeving. Omdat deze geschiedenis en gebeurtenissen zo belangrijk kunnen zijn heeft erfgoed ook een plek gekregen binnen de kaders van de Omgevingswet. Erfgoed officieel beschermen doen wij in Nederland onder andere door het een monumentstatus te geven. Voor Tytsjerksteradiel gaan wij aan de slag met nieuw beleid zodat wij ons erfgoed in de toekomst beter kunnen beschermen.

Publicatie: Erfgoedverordening