U kunt de gemeentelijke belastingen (ozb, rioolheffingen en afvalstoffenheffing) op 2 verschillende manieren betalen. U kunt de aanslag zelf betalen of via automatische incasso.

Wat moet ik doen?

Zelf overmaken in 3 termijnen

Als u het aanslagbedrag zelf over wilt maken, dan moet u zelf voor tijdige betaling zorgen. De aanslag kan dan in maximaal 3 gelijke termijnen worden voldaan. De betaaltermijnen vindt u op de voorzijde van het aanslagbiljet. De termijnbedragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL22 BNGH 0285.055.313 van de gemeente Tytsjerksteradiel onder vermelding van het aanslagnummer. Wilt u de aanslag in 8-maandelijkse termijnen betalen? Vul dan het machtigingsformulier in.

Betalen via automatische incasso in 8 termijnen

Als u ons eerder heeft gemachtigd voor automatische incasso, dan wordt de aanslag in 8 gelijke termijnen omstreeks de op het aanslagbiljet vermelde vervaldata van uw rekening afgeschreven.

Is het bedrag van uw aanslag € 90,00 of lager, dan wordt het verschuldigde bedrag in 3 gelijke maandelijkse termijnen geïncasseerd. Het enige wat u hoeft te doen is zorgdragen voor voldoende saldo op uw rekening op de genoemde data.

Machtiging voor ingang van de eerste betaaltermijn

Als u de gemeente machtigt vóór het vervallen van de eerste betaaltermijn van de aanslag, dan wordt het aanslagbedrag in 8 maandelijkse termijnen afgeschreven.

Zijn er al betaaltermijnen verstreken?

Dan wordt de aanslag in de nog resterende betaaltermijnen afgeschreven. Ter verduidelijking een voorbeeld:

U heeft een aanslag ontvangen met de dagtekening 15 februari van het jaar. De eerste betaaltermijn vervalt op 31 maart. U machtigt de gemeente op 1 juli van dat jaar voor automatische incasso. Op dat moment zijn er 4 betaaltermijnen verstreken (maart, april, mei en juni). De aanslag wordt dan niet in 8 termijnen afgeschreven, maar in 4 termijnen.

Let op! Als tot 2 keer toe de maandelijkse automatische incasso door bijvoorbeeld onvoldoende saldo niet lukt, dan wordt uw machtiging door de gemeente ingetrokken. U moet er dan zelf voor zorgen dat het nog te betalen bedrag uiterlijk aan het einde van de volgende maand o.v.v. het aanslagnummer, is bijgeschreven op rekening NL22 BNGH 0285.055.313 van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Nog geen automatische incasso?

Via een digitaal formulier (met DigiD) kunt u de gemeente machtigen om de aanslag automatisch van uw rekening af te schrijven. Met dit formulier kunt u ook uw rekeningnummer wijzigen of de automatische incasso stopzetten.

Geen DigiD? Vul dan het machtigingsformulier in dat u vindt bij de aanslag, of vraag het formulier aan via email belasting@t-diel.nl.

Betalen vanuit het buitenland

Als u een aanslag wilt betalen vanuit het buitenland, dan moet u altijd het IBAN-nummer en de BIC-code van de gemeente Tytsjerksteradiel vermelden.

  • IBAN-nummer: NL22 BNGH 0285.055.313
  • BIC-code: BNGHNL2G

Uitzondering

Als het bedrag van uw aanslag hoger is dan € 4.000,00 kunt u niet in termijnen betalen. U hebt dan 3 maanden om het bedrag in 1 keer te betalen.