Onderwijs en kinderopvang

''Bern binne belangryk foar ús; sy binne ús takomst.''