Wmo

''Sa lang mooglik thús wenje kinne: dêr helpe wy graach mei.''