Calamiteitenmelding Wmo

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de Toezichthouder Wmo van de gemeente.

Het melden van calamiteiten en incidenten maakt inzichtelijk wat niet goed gaat. Door te analyseren wat er fout is gegaan en of en hoe dat eventueel in de toekomst voorkomen kan worden, leert een organisatie van calamiteiten en incidenten. Daarom zijn zorgaanbieders verplicht calamiteiten te melden bij de toezichthouder en incidenten zelf te registreren en te analyseren. Ook vanuit Gebiedsteams moeten calamiteiten gemeld worden. Bij calamiteitentoezicht onderzoekt de toezichthouder of de zorgaanbieder adequaat heeft gehandeld, of de kwaliteit van een voorziening en de veiligheid van cliënten wel gewaarborgd is en of er verbetermaatregelen nodig zijn.

Hoe werkt het?

Calamiteit of geweld

Alle calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van een voorziening, moeten na constatering binnen 3 werkdagen gemeld worden bij de toezichthouder Wmo van de gemeente.

Een calamiteit is “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid”. Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Een calamiteit is onder meer:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
  • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht;
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt;
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt;
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Bij geweld kan gedacht worden aan ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel door een beroepskracht of andere cliënt. Neem contact op met de contactpersoon van de Wmo via telefoonnummer 14 0511.

De melding

Calamiteiten en geweld kunnen gemeld worden door dit door te geven via onderstaande knop

Geef uw melding door

Afhandeling melding

Na ontvangst van de melding neemt de gemeente contact op met de melder en met de organisatie waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of zelf onderzoek doen. Van het onderzoek wordt rapport opgemaakt. In het rapport wordt opgenomen of en zo ja welke verbetermaatregelen genomen moeten worden.

Doel van het calamiteitentoezicht en het onderzoeken van calamiteiten is het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning.

Calamiteiten bij andere voorzieningen

Wilt u calamiteiten melden bij voorzieningen die niet onder de Wmo vallen? Ga dan naar de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Contact Wmo-toezicht

U kunt de gemeente Tytsjerksteradiel tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 14 0511.