In december 2019 zijn we in De Balstien in Noardburgum bij elkaar gekomen om de plannen rondom kruispunt Quatrebras te bespreken. Vanaf toen was het wat stiller vanaf onze kant. We hebben uw inbreng van de bewonersavond meegenomen en zijn gaan tekenen en rekenen. Door de maatregelen rondom corona konden en kunnen we helaas niet fysiek bij elkaar komen. We hadden onze plannen graag eerder aan u gepresenteerd. Vooralsnog worden de coronamaatregelen niet versoepeld en daarom presenteren we u in deze nieuwsbrief het ontwerp voor het kruispunt Quatrebras. Deze informatie en het ontwerp kunt u ook vinden op de website van de Provincie Fryslân

Terugblik geslaagde bewonersavond

In De Balstien hadden we een goede werksessie met u als bewoners van Quatrebras. Deze avond heeft ons veel informatie opgeleverd voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

De belangrijkste zaken die wij hebben meegenomen zijn:

  • Behoud van de verkeerslichten heeft veel draagvlak;
  • Aandachtspunt is het fietsverkeer rondom het kruispunt (onjuist oversteken);
  • Aandachtspunt zijn de parallelwegen (afsnijden kruispunt door autoverkeer);
  • Het verwijderen van overtollige verharding;
  • Het toevoegen van groen.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Samenwerking tussen provincie en gemeente

Het ontwerp van kruispunt Quatrebras is in nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel tot stand gekomen. De provincie pakt de Rijksstraatweg (N355) inclusief het gehele kruispunt en de bushaltes aan. De gemeente is verantwoordelijk voor de Oude Commissieweg en de Woudweg.

Twee ontwerpen

Op basis van uw input hebben we twee mogelijke oplossingen onderzocht. Een kruispunt met verkeerslichten en een rotonde. Bij een kruispunt met verkeerslichten bouwen we het huidige kruispunt om naar een compacter kruispunt met moderne verkeerslichten. Zo hoeft het verkeer minder lang te wachten.

Een rotonde bleek niet voldoende capaciteit te hebben, voornamelijk in de spitstijden. De andere optie hiervoor zou dan een turborotonde zijn. Een turborotonde is een rotonde met dubbele rijstroken. Voor een turborotonde hebben we veel grond nodig en inpassing in de omgeving is lastiger. Daarnaast is het bij een turborotonde lastiger om een veilige oversteek voor etsers te maken.

De opties zijn onderzocht en op basis van de verkeerscapaciteit, de wensen uit de omgeving, ruimtelijke inpassing en kosten gaan we verder met het ontwerp van een kruispunt met verkeerslichten.

Kruispunt met verkeerslichten

Bij het ontwerp hebben we geprobeerd overbodige verharding op te ruimen. Het kruispunt maken we compacter met een minimaal benodigd aantal rijstroken. Rond het kruispunt pakken we ook de parallelwegen, trottoirs en voorsorteervakken aan.

Openbaar vervoer

Door het aanpassen van het kruispunt ontstaat er meer ruimte om de bushaltes aan te pakken. De bushaltes liggen in de huidige situatie verspreid rond het kruispunt. We gaan de bushaltes verplaatsen en dichter bij elkaar aanleggen. Dit bevordert het gemak bij overstappen van de ene op de andere bus. 

Fietsers en voetgangers

Het op verkeerde en onveilige plekken oversteken van fietsers heeft u als een belangrijk aandachtspunt aan ons meegegeven. Met het aanpakken van het kruispunt proberen we fietsers te bewegen om bij het kruispunt veilig over te steken via de verkeerslichten. Aan de westzijde van de Woudweg ruimen we een deel van de parallelweg op. Hiermee willen we ontmoedigen dat fietsers op de Woudweg al oversteken. Helemaal voorkomen kunnen we dit niet. Daarom realiseren we aan de westzijde van het kruispunt een nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers. Zo kunnen voetgangers ook veilig oversteken tussen de nieuwe bushaltes. Een aantal parallelwegen vormen we om tot fietspad. Tussen het kruispunt en de rotonde maken we een middengeleider om oversteken door fietsers te voorkomen. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken.

Parallelwegen en carpoolterrein

De parallelwegen worden regelmatig gebruikt door sluipverkeer om de verkeerslichten af te snijden. Dit lossen we op door om het kruispunt heen de parallelwegen te veranderen in fietspaden. De parallelwegen langs de Rijksstraatweg blijven bestaan, behalve klein gedeelte op de noordzijde (vanaf Quatrebras gezien) om doorgaand karakter eruit te halen. Op de Oude Commissieweg en de Woudweg kiezen we ervoor om de parallelwegen deels op te ruimen en deels om te vormen tot fietspad. De aanliggende percelen krijgen dan een uitrit op de hoofdrijbaan. Ter hoogte van de bedrijven aan de Woudweg is ervoor gekozen om een aantal gedeeltes als parallelweg te handhaven. Op de tekening zijn de parallelwegen met een oranje kleur aangegeven. Bij het carpoolterrein verwijderen we één uitrit. Het carpoolterrein zelf veranderen we niet.

Gemeentelijk deel Woudweg en Oude Commissieweg

Zoals eerder aangegeven zijn de Woudweg en de Oude Commissieweg gemeentelijke wegen. Voor deze weggedeeltes is het belangrijk om te vermelden dat het hierbij gepresenteerde ontwerp ons wensbeeld is voor de eindsituatie. De gemeente is druk bezig om de financiering hiervoor rond te krijgen. In de loop van 2021 verwachten wij u hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Riolering

De reconstructie van het kruispunt en de aansluitende wegen is voor ons ook aanleiding om de riolering aan te pakken. Hierbij gaat het om het vervangen van riolering, aanleg van regenwaterleidingen en afkoppelen van regenwater van woningen en wegen. De maatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met de herinrichting van de wegen. Dit is afhankelijk van de financiering en de planning van het gemeentelijke deel. Op het moment dat dit duidelijk is, informeren wij u hierover.

Vitens

Vitens vervangt eind februari 2021 alle drinkwaterleidingen –tussen het kruispunt Quatrebras en Noardburgum. De werkzaamheden starten aan de kant van Quatrebras. Langs de noordelijke parallelweg zijn de werkzaamheden het meest merk- en zichtbaar. Als de werkzaamheden klaar zijn sluit Vitens de huizen op dit deel aan op deze nieuwe leiding. Hiervoor moet het water tijdelijk worden afgesloten in uw woning of bedrijf. Bewoners worden minimaal één dag van te voren door Vitens geïnformeerd met een kaartje in de brievenbus. Vitens heeft met de omliggende bedrijven direct overleg over wanneer en hoe lang het water er tijdelijk af kan. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Peter Mulder 06-10471418 of Nico Gaal 06-51158859 van Vitens.

Planning

De planning van de aanpak van het kruispunt is als volgt:

  • 1e helft 2021: Werkzaamheden waterleiding (Vitens)
  • 1e helft 2022: Herinrichting kruispunt en Rijksstraatweg (provincie Fryslân)
  • 2e helft 2022: Oude Commissieweg en Woudweg inclusief riolering (gemeente Tytsjerksteradiel)

Een precieze planning kunnen we u nu nog niet aangeven. Maar voordat werkzaamheden  daadwerkelijk beginnen of als er ander nieuws is, komen we uiteraard bij u terug.  

Vragen?

Dit keer konden we de plannen niet fysiek aan u presenteren. Toch zijn we benieuwd naar uw mening. Wilt u laten weten wat u ervan vindt? Of heeft u nog vragen? Laat het ons weten!

U kunt contact opnemen met de provincie over de Rijksstraatweg (N355), het kruispunt, de verkeerslichten en bushaltes. Stuur een e-mail naar provincie@fryslan.frl o.v.v. Kruispunt Quatrebras. Of bel met 058-2925925 en vraag naar Arno van den Enden.

Voor vragen over de Oude Commissieweg, Woudweg en/of de riolering kunt u contact opnemen met de gemeente: Stuur bij voorkeur een e-mail naar gemeente@t-diel.nl onder vermelding van afdeling Beheer, kruispunt Quatrebras of bel met 14 0511 en vraag naar Rob de Vries.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Vitens? Dan kunt u contact opnemen met Peter Mulder via telefoonnummer 06-10471418 of Nico Gaal via 06-51158859 van Vitens.