In 2017 heeft het college de notitie “Zuiver Zaken Doen” vastgesteld, wat een uitwerking is van de ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob)’.

In het kort: de Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar bestaat dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten, of dat crimineel vermogen wordt geïnvesteerd, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan als dat nodig is een advies aanvragen bij het landelijk Bureau Bibob.

Hoe werkt het?

Er zal altijd een Bibob-toets plaatsvinden bij aanvragen op de volgende vergunningen:

 • horeca-exploitatievergunning (art 2:28 APV);
 • vergunning ex. artikel 3 Drank- en horecawet;
 • vergunning seksinrichtingen en escortbedrijven (art 3:4 APV).

Als daar aanleiding voor is wordt de beleidslijn ook toegepast op:

 • artikel 2:25 Apv (evenementenvergunning);
 • milieuvergunningen;
 • bouwvergunningen;
 • subsidies;
 • aanbestedingen;
 • vastgoedtransacties.

Lees de volledige Bibob-beleidslijn onderaan deze pagina.

Vul het Bibob-vragenformulier in als u een horeca-exploitatievergunning, een Drank- en Horecawetvergunning of een vergunning seksinrichtingen of escortbedrijven wilt aanvragen. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

Gevolgen van Bibob-toets

Uw aanvraag, het Bibob-vragenformulier, openbare bronnen en gesloten bronnen worden onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • De gemeente heeft geen twijfels en volgt verder de normale procedure voor het verstrekken van de vergunning;
 • De gemeente heeft na het eigen onderzoek twijfels of de vergunning misbruikt zal worden of dat crimineel vermogen wordt geïnvesteerd en vraagt om die reden een advies aan het Landelijk Bureau Bibob.

Na het advies zijn er 3 mogelijkheden:

 • De gemeente verstrekt de vergunning alsnog,
 • De gemeente verstrekt de vergunning wel, maar stelt daaraan extra voorwaarden,
 • De gemeente weigert uw vergunning.

Behandeltermijnen

De Bibob-toets vindt plaats binnen de reguliere termijn die geldt voor een vergunningaanvraag (dit is per type vergunning verschillend). Als de gemeente besluit om een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob, wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken opgeschort.

Voor meer informatie over de Wet Bibob bekijk ook de website van Justis.