De gemeente zorgt voor de rioolaansluiting vanaf de openbare riolering tot aan de perceelsgrens van privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

Vraag rioolaansluiting aan

Hoe werkt het?

Een nieuwe aansluiting bestaat uit:

 • het leggen van een aansluitleiding (vanaf het hoofdriool tot aan de perceelgrens);
 • het aanbrengen van een ontstoppingsputje op particulier terrein. Het ontstoppingsstuk komt ca. 0,5 m achter de perceelsgrens te liggen op uw eigen erf.

Een nieuwe aansluiting wordt altijd door of vanwege de gemeente aangelegd. Het particulier riool (vanaf de woning tot aan het ontstoppingsputje) moet door en op kosten van de eigenaar worden aangelegd. Aansluiten op het hoofdriool kan alleen wanneer het particuliere riool is aangelegd. Bij de vergunning ontvangt de aanvrager informatie over de hoofdriolering (tekening en hoogtematen). Daarna zal, nadat er telefonisch contact met de gemeente is geweest, de aansluitleiding met de ontstoppingsput worden aangelegd.

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als u een gescheiden stelsel heeft, heeft u een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.

Telefonisch contact opnemen

Om een nieuwe aansluiting te kunnen realiseren heeft u vooraf toestemming nodig van de gemeente. Belt u eerst even om van tevoren door te spreken hoe alles werkt rondom uw aanvraag. Bel met telefoonnummer 14 0511 en vraag naar Brita van der Woude of Lykele Westerhof.

Digitaal aanvragen

Vraag uw rioolaansluiting aan met het online formulier.

Nadat uw aanvraag is getoetst en er geen belemmeringen zijn om uw bouwwerk aan te sluiten op het hoofdriool, ontvangt u van ons een schriftelijke toestemming met daarbij informatie over de ligging en hoogtematen van het hoofdriool. Op grond van deze informatie kunt u het particuliere aansluitgedeelte (laten) aanleggen. Zodra dit gedeelte kan worden aangesloten op het hoofdriool, dan kunt u dat doorgeven aan de balie Bouwen en Wenjen.

Uitleg over de kosten (eenmalig aansluitrecht voor de aanleg van de aansluitleiding)

In de volgende situaties bent u, voor de aanleg van de aansluitleiding door de gemeente, aanlegkosten verschuldigd:

 • bij de aansluiting van een bestaand bouwwerk op een bestaand hoofdriool, wanneer blijkt dat het hoofdriool is aangelegd voor de bouw van het betreffende bouwwerk;
 • bij de aansluiting van een nieuw bouwwerk op een bestaand riool;
 • bij de aanleg van een extra (tweede) aansluitleiding.

Bijzondere situaties/kosten

 • Als een eigenaar van een bouwwerk dat al op het hoofdriool is aangesloten verzoekt om een extra (2e) huisaansluiting, worden de werkelijke aanlegkosten en herstelkosten van het asfalt (indien van toepassing) in rekening gebracht.
 • Bij een niet standaard aansluiting, bijvoorbeeld onder asfalt, persing of gestuurde boring (sleufloze techniek, waarbij de wegverharding niet wordt opgebroken) of andere situaties die veel afwijken van de standaardsituatie zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht.
 • In geval van drukriolering: Wanneer het huishoudelijk afvalwater afgevoerd moet worden met behulp van een gemaaltje (bijvoorbeeld in een drukrioleringsgebied / of i.v.m. hoogteligging perceel) dan zijn deze kosten voor de aanvrager die op voorhand begroot worden. Definitieve afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.

Wat kost het?

Standaard aansluitleiding op vrijverval riool (2024)

 • Standaardtarief aanlegkosten (perceelsgrens – ((hoofd)riool) tot 5,0 meter: € 706,35 (excl. btw)
 • Meerprijs per strekkende meter extra aansluitleiding: € 58,55 (excl. btw)

Bij afwijkende diameter (> 125mm) wordt een meerprijs in rekening gebracht.

In 'bijzondere situaties’ worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Bijzondere situaties/kosten:

 • Als een eigenaar van een bouwwerk dat al op het hoofdriool is aangesloten verzoekt om een extra (2e) huisaansluiting, worden de werkelijke aanlegkosten en herstelkosten van het asfalt (indien van toepassing) in rekening gebracht.
 • Bij een niet standaard aansluiting, bijvoorbeeld onder asfalt, persing of gestuurde boring (sleufloze techniek, waarbij de wegverharding niet wordt opgebroken) of andere situaties die veel afwijken van de standaardsituatie zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht.
 • In geval van drukriolering: wanneer het huishoudelijk afvalwater afgevoerd moet worden met behulp van een gemaaltje (bijvoorbeeld in een drukrioleringsgebied / of in verband met hoogteligging perceel) dan zijn deze kosten voor de aanvrager die op voorhand begroot worden. Definitieve afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.

Aanvullende informatie

De verordening op de heffing en invordering van een éénmalig aansluitrecht 2024 vindt u online, de verordening is op 2 november 2023 vastgesteld.