In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

Hoe werkt het?

Binnen hoeveel tijd wordt een beslissing genomen?

In ontvangstbevestigingen en andere brieven geven we aan wanneer u een beslissing krijgt. Binnen welke termijn er een beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift moet worden genomen, staat in specifieke regelgeving waar de aanvraag of het bezwaarschrift uit voortvloeit. Dit kan een Rijkswet zijn, maar ook een gemeentelijke verordening of een andere regeling. Als er geen wettelijke termijn is, dan geldt een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Bijvoorbeeld bij heel eenvoudige beslissingen.

Hoe kom ik voor deze vergoeding in aanmerking?

Als wij te laat zijn met onze beslissing (op uw aanvraag of uw bezwaarschrift), dan kunt u een brief schrijven waarin u ons hierop wijst. U stelt ons zo schriftelijk ‘in gebreke’. U kunt hiervoor het formulier onderaan deze pagina gebruiken. Als u 2 weken daarna nog steeds geen beslissing heeft ontvangen, betalen wij u een vergoeding.

Wanneer krijg ik géén vergoeding?

Niet iedereen krijgt een vergoeding. U krijgt in de volgende gevallen géén vergoeding:

  • U dient geen schriftelijke ingebrekestelling in;
  • U dient te vroeg een ingebrekestelling in (nog voordat de beslistermijn is verlopen);
  • U dient de ingebrekestelling onredelijk laat in;
  • U bent geen belanghebbende.

Opschorten en verdagen

Soms wordt de wettelijke beslistermijn opgeschort. Het bestuursorgaan kan uw aanvraag of bezwaar dan (nog) niet behandelen.

Het gaat om de volgende situaties:

  • U krijgt een brief waarin staat dat uw aanvraag of bezwaar niet compleet is. U moet ons dan nog meer informatie geven;
  • De gemeente heeft aan u gevraagd of u akkoord gaat met opschorting van de beslistermijn en u bent akkoord;
  • De vertraging in de besluitvorming is (gedeeltelijk) aan uzelf te wijten;
  • Er is sprake van overmacht (bijvoorbeeld als het gemeentehuis afbrandt).

De gemeente mag de periode voor een beslissing eenmalig verlengen. Dit wordt ‘verdagen’ genoemd. Wij mogen dit doen zonder een reden op te geven, maar vaak proberen we duidelijk te maken waarom wij ‘verdagen’.

Hoeveel vergoeding krijg ik?

Als blijkt dat de gemeente niet tijdig reageert (dus niet binnen twee weken na een ingebrekestelling), moet de gemeente soms een vergoeding (dwangsom) betalen voor iedere dag dat het besluit te lang uitblijft. Dit voor hoogstens 42 dagen. U ontvangt over de eerste 14 dagen € 23 per dag. De volgende veertien dagen is dit € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag. Het maximale bedrag voor deze vergoeding is € 1.442.

Kan ik in beroep gaan zonder bezwaarschrift?

U kunt zonder een bezwaarschrift in te dienen in beroep gaan als het bestuursorgaan van de gemeente te laat is met een beslissing op uw aanvraag. U moet hiervoor eerst een ingebrekestelling hebben opgestuurd. Dat is een brief waarin u aangeeft dat wij te laat zijn met onze beslissing. Als u na twee weken nog steeds geen besluit heeft, kunt u rechtstreeks in beroep gaan. U moet griffierecht betalen om in beroep te gaan.

U kunt ook rechtstreeks in beroep gaan als u de maximale vergoeding wel heeft ontvangen, maar tegelijk nog steeds geen besluit op de aanvraag heeft ontvangen. Als het beroep gegrond is en er nog geen besluit is genomen, bepaalt de bestuursrechter dat er binnen twee weken na de uitspraak het verantwoordelijke bestuursorgaan een besluit moeten nemen.