Herbezinning op samenwerking bij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vragen de gemeenteraden om duidelijkheid over de toekomst van de samenwerking tussen de beide gemeenten. Vanuit de werkmaatschappij 8KTD wordt een groot deel van de taken uitgevoerd voor inwoners en organisaties in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De organisatie staat onder druk en de colleges zijn het erover eens dat het zo niet langer kan. ‘Trochûntwikkeling fan dizze foarm fan gearwurking jout de organisaasje en dêrmei de gemeenten gjin duorsum en goed wurkber takomstperspektyf,’ zegt Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen en portefeuillehouder Samenwerking.  

Keuzes maken 

Sinds 2015 werkt het merendeel van de ambtenaren van beide gemeenten samen in de werkmaatschappij 8KTD. Binnen de samenwerking is ruimte voor eigen beleid en uitvoering per gemeente. Deze werkwijze is complex, wat zorgt voor hoge werkdruk. Ook is er een hoog ziekteverzuim onder medewerkers. ‘Der is ferlet fan struktuerele en takomstbestindige keuzes foar ús organisaasje. Dit freget om besinning op de keazen foarm fan gearwurking', zegt Tytsy Willemsma, wethouder Tytsjerksteradiel en portefeuillehouder Organisatie en Ontwikkeling. Dit bleek ook uit de evaluatie van de werkmaatschappij door bureau Berenschot in 2021 en de onderzoeken onder medewerkers. ‘As kolleezjes en rieden ha wy dêr in bestjoerlike ferantwurdlikens yn. Foar ús meiwurkers én ús ynwenners,’ aldus Willemsma.  

Toekomstbestendige organisatie 

Het verder ontwikkelen van deze vorm van samenwerking biedt de organisatie geen toekomstperspectief. Dat kan alleen als de raden met elkaar een heldere koers afgeven aan de organisatie en haar medewerkers over de samenwerking. De colleges zien op onderdelen zeker nog mogelijkheden tot verbetering in de werkmaatschappij, maar dit leidt niet tot een toekomstbestendige organisatie. Daarom is er grote urgentie om politieke duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de bestuurlijke samenwerking.  ‘Yn it belang fan ús ynwenners en ús meiwurkers wolle de beide kolleezjes hjir mei faasje oer te set mei de rieden sadat der gau dudlikens is,' aldus Oebele Brouwer.  

TD informerende raadsbrief samenwerking 8KTD 7 februari 2023