De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college en vervolgens de gemeenteraad op 19 september 2019 een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

In dit plan geeft de gemeente aan hoe het in de toekomst om wil gaan met het inzamelen, ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. Wethouder Andries Bouwman: “We willen onze inwoners stimuleren en de service bieden om het huishoudelijke afval nog beter te kunnen scheiden. Zo worden waardevolle grondstoffen als bio-afval, papier en karton, textiel en glas bewaard voor hergebruik en de hoeveelheid restafval verminderd.”

Van 136 naar 30 kg restafval

Het college sluit aan bij de wens van de raad om de landelijke milieu Van Afval naar Grondstof (VANG) doelstellingen te volgen. Het grondstoffenbeleidsplan is erop gericht om in 2025 de hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn, grof, bouw en sloop) van de huidige 136 kg naar 30 kg per inwoner per jaar terug te brengen en 90% van het afval te scheiden. Uit recente scheidingsproeven blijkt dat veel groente, fruit en tuinafval, oud papier, textiel, glas, klein chemisch afval en elektrische apparaten nog onterecht in de sortibak (grijze container) verdwijnen. Deze grondstoffen kunnen niet worden nagescheiden voor hergebruik omdat dit technisch niet mogelijk is of omdat bijvoorbeeld papier en textiel vervuild raakt. Grondstoffen die verdwijnen in de sortibak verdwijnen dan bij het restafval en worden verbrand.  

Inwoners stimuleren afval beter te scheiden

Het uitgangspunt voor de nieuwe afvalinzameling is de inwoners zoveel mogelijk te stimuleren en service te bieden om het huishoudelijk afval gescheiden aan te bieden. De eerste stap om optimale afvalscheiding mogelijk te maken is ervoor te zorgen dat de basis infrastructuur en diensten op orde zijn om optimale afvalscheiding mogelijk te maken. Daarnaast is het van groot belang de kennis van en bewustwording over het voorkomen van afval en afvalscheiding van onze inwoners te vergroten.

Deze maatregelen zijn onder andere:

  • Het verruimen van de openingstijden van de milieustraat en composteerterrein;
  • Het uitbreiden van de aantallen glas en textielcontainers over de gemeente;
  • Gemeente dekkend ophalen van oud-papier;
  • Een 0-tarief voor als inwoners hun afval gescheiden aanbieden op de milieustraat;
  • Maatwerk leveren voor huishoudens die gemotiveerd kunnen aantonen waarom zij structureel niet uitkomen met de nieuwe manier van inzameling;
  • Huishoudens die gebruik maken van wegwerpluiers, incontinentiemateriaal en/of stomazakjes de mogelijkheid geven om deze specifieke afvalstroom apart weg te brengen naar de milieustraat.

De gemeente heeft trapsgewijs een nieuwe manier van afvalinzameling ingevoerd. Met Frequentie Gestuurd Scheiden zijn we aan de slag gegaan met de Van Afval naar Grondstof (VANG) doelstellingen. ‘Frequentie Gestuurd scheiden’ gaat uit van het stimuleren van betere scheiding door aanpassing in de afvalkalender met een volume prikkel. We halen het restafval minder vaak op en de container met bio-afval wordt vaker geleegd.

In 2019 is gestart met een bewustwordingscampagne en de voorzieningen op orde te brengen. Tegelijkertijd hebben we in 2019 en 2020 de nieuwe manier van inzamelen Frequentie gestuurd scheiden voorbereid en in 2021 zijn we hiermee gestart.

Kosten

Uitvoering van dit grondstoffenbeleidsplan betekent een verhoging van de afvalstoffenheffing omdat diverse maatregelen getroffen moeten om de afvalscheiding te verbeteren. Wanneer de gemeente niets zou doen op het gebied van een betere afvalscheiding betekent dit ook een flinke verhoging van de afvalstoffenheffing. Dit komt door landelijke belastingen op huishoudelijk restafval en de kosten voor afvalbeheer. Daarnaast worden de grondstoffen die nu in de sortibak verdwijnen zoals bio-afval, oud papier, glas, textiel, klein chemisch afval niet op de juiste manier hergebruikt.