De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een visie op te stellen voor de ontwikkeling van het gebied Burgum West, dat bekend staat als De Warren. Lange tijd leek het ontwikkelen van een woonwijk de nieuwe bestemming te worden. Maar sinds het raadsbesluit in 2019 is duidelijk dat er geen woningen komen. Wel zijn vanuit het door de raad vastgestelde visiedocument “Waterfront” uit 2012 andere plannen uitgevoerd, zoals de vestiging van een zeilschool.

De nieuwe visie gaan we volgens de werkwijze van de nieuwe Omgevingswet, met aandacht voor een goede participatie, opstellen. Ook heeft de gemeenteraad een aantal kaders meegegeven voor de ontwikkeling van verschillende scenario’s.

Een extern bureau gaat met initiatiefnemers, belangengroepen, experts en een vertegenwoordiging van omwonenden onderzoeken wat de beste plannen zijn voor dit gebied. Voor de ontwikkeling  van het gebied hebben zich enkele initiatiefnemers, waaronder een burgerinitiatief, gemeld. Deze ideeën onderzoeken we voor de nieuwe visie. Dit moet resulteren in 3 scenario’s voor Burgum West.

De voorgestelde scenario’s gaan we volgend jaar voorleggen aan de gemeenteraad, die hieruit een voorkeur kiest die de basis wordt voor de gebiedsvisie. Wij gaan dan weer initiatiefnemers, belangengroepen, experts en een vertegenwoordiging van omwonenden vragen om mee te werken aan het voorstel van die concept gebiedsvisie.

Daarna leggen we de concept gebiedsvisie ter inzage, zodat iedere inwoner en belanghebbende hierop kan reageren. Tenslotte gaan we die reacties verwerken en leggen we een gebiedsvisie voor aan de gemeenteraad.