Circulaire economie

We verbruiken veel meer grondstoffen dan de aarde ons kan bieden en deze ontwikkeling zet zich voort. Op de lange termijn is dit echter niet vol te houden en daarom maken we de transitie naar een circulaire economie die draait op hernieuwbare grondstoffen. In een circulaire economie bestaat afval niet. In een circulaire economie blijven grondstoffen in kringlopen en daardoor beschikbaar. In een circulaire economie is afval dus een waardevolle grondstof. Onze ambitie is dat we circulair denken en doen vergroten en daarbij vervullen wij een voorbeeldfunctie.

Kijk voor meer informatie op de themapagina "Week van de circulaire economie".

Circulair inkopen en aanbesteden

Door circulariteit onderdeel te laten zijn van aanbestedingen, geven we ondernemers de opdracht om aandacht te besteden aan circulariteit en daarmee bij de uitvoering van de opdracht aan de slag te gaan.

Grondstoffenbeleid

We werken aan betere scheiding en inzameling van huishoudelijk afval. Hiervoor hebben we het grondstoffenbeleidsplan opgesteld.

Samenwerkingsagenda 'Fryslân koopt circulair'

Tytsjerksteradiel heeft samen met alle Friese gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip Fryslân het Ambitiedocument Circulaire Economie ondertekend. Hierin is afgesproken dat we in 2020 minimaal 10% van alle producten die we inkopen, circulair inkopen. In samenwerking met Circulair Friesland wordt er een programma ontwikkeld met instrumentarium en geleerde lessen. Hier kunnen we gebruik van maken bij het gemeentelijke inkoopbeleid.

Wij zullen bij al onze inkoop en aanbestedingen waar mogelijk kiezen voor producten die aan het einde van hun levensduur hergebruikt kunnen worden of producten hergebruiken. Samen met de aanbieders gaan we kijken hoe we dit het beste kunnen doen. Zo stimuleren we elkaar om te komen tot een volledig circulaire economie.

Wilt u weten wat onze doelen zijn? Bekijk dan de Samenwerkingsagenda 'Fryslân koopt circulair'.

Vereniging Circulair Friesland

In 2016 is de Vereniging Circulair Friesland opgericht. Wij zijn lid van deze vereniging. De leden helpen elkaar om deze doelen te bereiken. Dit doen we door het delen van ervaringen, kennis en voorbeelden van circulair inkopen. Het netwerk biedt en faciliteert contact en overleg tussen inkopers, specialisten en overheden. Ook worden er trainingen aangeboden. Zo leren we nog meer!

Meer informatie vindt u op circulairfriesland.