Het gaat relatief goed met het centrum van Burgum. Maar is dat over 10 jaar ook nog zo? Koopgedrag, belevings- en woonbehoeften veranderen. De kunst is om daar op tijd op in te spelen en te zorgen dat het centrum klaar is voor toekomst. Voor het centrum van Burgum betekent dat vooral dat we moeten bedenken hoe het niet alleen een ‘place to buy’ is, maar ook een ‘place to be!

Onderzoek

Het bureau Broekhuis Rijs & De Gier Advisering heeft eind 2021 onderzoek gedaan naar de recente centrumontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar en hoe Burgum de positie als regiokern kan behouden en waar nodig versterken. Dit hebben ze samengedaan met de gemeente Tytsjerksteradiel, ondernemersvereniging (HIMBO), Koninklijke Horeca Nederland en Doarpsbelang Burgum. Het resultaat is een visie voor het centrumgebied waarbij de commerciële functies, het wonen en maatschappelijke voorzieningen goed op elkaar zijn afgestemd. Met de uitkomsten van het onderzoek weten we waar we de komende 10 jaar onze aandacht op moeten richten om Burgum aantrekkelijk te houden.

U kunt op onze Denk Mee-site kijken naar een videopresentatie van de visie. Hier kunt u ook een reactie op de visie of een goed idee voor het centrum plaatsen. Goede en haalbare ideeën verwerken we in de definitieve visie en uitvoeringsagenda.

De gemeenteraad heeft op 15 september 2022 ingestemd met de centrumvisie Burgum. We gaan nu in projectonderdelen werken aan de uitwerkingsplannen voor het centrumgebied. Dat doen we met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen. Later zullen we deze concretere uitwerkingsplannen, gebaseerd op de visie, opnieuw aan de raad ter besluitvorming voorleggen.