Brandveiligheid, melding of vergunning

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, kortweg Gebruiksbesluit, in werking getreden. Hierdoor zijn de gemeentelijke voorschriften vervallen en gelden er landelijke brandveiligheidsvoorschriften. Met de invoering is er naast de gebruiksvergunning een gebruiksmelding geïntroduceerd voor de regulering van het brandveilig gebruik van bouwwerken.

U kunt via het Omgevingsloket online controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Vraag de vergunning aan

Hoe werkt het?

De woningwet schrijft voor dat gemeenten voorschriften over brandveilig gebruik van bouwwerken moeten opnemen in de gemeentelijke Bouwverordening. De brandveiligheidsvoorschriften zijn er om ervoor te zorgen dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden. Tot de invoering van het Gebruiksbesluit bestonden er verschillen in voorschriften per gemeente. Door het Gebruiksbesluit gelden er vanaf 1 november 2008 landelijke voorschriften en is er een einde gekomen aan de lokale verschillen. Meer rechtszekerheid en gelijkheid dus. Een andere grote verandering is dat met het Gebruiksbesluit de gebruiksvergunningplicht voor een groot deel is vervallen. Dit verlaagt de administratieve lastendruk voor gebruikers van bouwwerken.

Meer informatie over het Gebruiksbesluit vindt u op www.rijksoverheid.nl. U kunt ook contact opnemen met Bouwen en Wenjen via telefoonnummer 14 0511.

Wat is tijdelijke bouw?

De regels voor brandveilig gebruik zijn landelijk geregeld in het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden alleen voor bouwwerken. Bij tijdelijke bouw kunt u denken aan:

  • bouwketen (bij verbouwingen)
  • grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen)
  • noodwoningen en kantoorruimtes (portacabin)

Het kan van geval tot geval verschillen of tijdelijke bouw een bouwwerk is.

Aanvraag vergunning

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning is alleen nog nodig voor de meest risicovolle categorieën van bouwwerken, zoals kinderdagverblijven met meer dan 10 kinderen, basisscholen, hotels of tehuizen met meer dan 10 bedden. In de procedure voor gebruiksvergunningen is niets gewijzigd.

Meldingsplicht

U moet, afhankelijk van het gebruik van een bouwwerk, de maatregelen die u heeft getroffen voor de brandveiligheid melden bij de gemeente. Een melding moet tenminste 4 weken voor aanvang van het gebruik van een bouwwerk bij de gemeente worden ingediend via het formulier brandveilig gebruik bouwwerken. Afhankelijk van het aanwezige risico wordt de melding vooraf, tijdens of na de ingebruikname van het bouwwerk gecontroleerd.