Voor het kappen van bomen is in een aantal gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is nodig in de volgende gevallen:

 • De algemene regel is dat voor het kappen van bomen met een stamomvang van méér dan 75 cm, gemeten op 1,30 m hoogte, een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. 
 • Ook voor de families van de ginkgoachtigen, de taxusachtigen en de denachtigen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen (bij meer dan 75 cm stamomvang). Bijna alle naaldbomen, zoals de moerascypres, den, spar, larix en ceder behoren trouwens tot de familie van de denachtigen.

Geen omgevingsvergunning nodig

U heeft een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

 • Bomen met een stamomvang van minder dan 75 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Dit dus met uitzondering van wat hierboven staat.
 • Bomen die behoren tot de cyprusachtigen. Dit zijn bijvoorbeeld gekweekte "tuinconiferen", namelijk: cypres, Dwergcypres, kruisingen van Cypres en Dwergcypres, Levensboom (Thuja), Thujopsis, Libocedrus en Jeneverbes (Juniperus).

Boomwallen en -singels

Bomen, die deel uitmaken van een boomsingel of boomwal, mogen - ongeacht hun stamomvang - alleen gekapt worden na een kapmelding aan de gemeente. Deze bomen worden namelijk bij wijze van onderhoud periodiek gekapt, meestal om de 15 tot 25 jaar, zodat ze zelden een stamomvang van meer dan 75 cm bereiken. De kapmelding wordt geaccepteerd, als er maatregelen worden genomen om het voortbestaan van de boomsingel of boomwal te verzekeren. Voor het definitief kappen (rooien) van een houtsingel of houtwal is altijd een kap- of aanlegvergunning nodig.

Vraag omgevingsvergunning aan (DigiD nodig)

Hoe werkt het?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Voorwaarden

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Afspraak maken

Voor het bespreken vooraf of voor hulp bij het indienen van een omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken met de Balie Bouwen en Wenjen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur;
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde;
 • de boom heeft landschappelijke waarde;
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon;
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid;
 • de boom is beeldbepalend.

Iepziekte

Verwijder zieke iepen niet zelf. Wilt u een zieke iep gratis laten verwijderen? Meldt u dan aan op de website van de Ipenwacht Fryslân. Om besmetting te voorkomen moet de iep door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd.

Wet Natuurbescherming

Voor iedereen geldt een zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Als er beschermde dieren, bijvoorbeeld vleermuizen, een gedeelte van het jaar in een boom verblijven, dan mag er niet gekapt worden. Vogels mogen gedurende de broedtijd (15 maart - 15 juli) niet verstoord worden. De gemeente kan u adviseren hoe u hier mee om moet gaan. Afspraken in privaatrechtelijke aktes, zoals verkoopaktes, gaan voor op het publiekrecht, zoals de kapregels in de APV. In zo'n notariële akte kan bepaald zijn, dat een boom niet gekapt mag worden.

Boswet

Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen bij de Provincie Fryslân. Deze melding moet u onder andere doen bij het kappen van bomen buiten de bebouwde kom.