Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. De kans hierop is niet groot, maar zorg ervoor dat u bij het aankopen van grond inzage krijgt in de kwaliteit van de grond. Dit kan bijvoorbeeld via een bodemonderzoek. Blijkt dat de grond vervuild is, dan moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

Hoe werkt het?

U moet het bodemonderzoek laten uitvoeren door bodemintermediairs die voldoen aan de kwaliteitseisen (KWALIBO). De gemeente kan onderzoeken weigeren die niet voldoen aan de regels. Blijkt dat er sprake is van een vorm van bodemverontreiniging die volgens de wet niet mag blijven bestaan, dan moet u de bodem laten saneren.

Nadat de uitslag van het bodemonderzoek bekend is, kunnen de volgende situaties ontstaan:

 • Is de bodem niet verontreinigd, dan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.
 • Is de bodem niet ernstig verontreinigd (onder de interventiewaarde), dan verleent de gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning. U moet misschien wel saneren, maar u hoeft geen saneringsplan te overleggen.
 • Is de bodem ernstig verontreinigd (boven de interventiewaarde), dan verleent de gemeente misschien geen omgevingsvergunning. U moet dan eerst een goedgekeurd saneringsplan overleggen en de grond moet worden gesaneerd voordat u met de bouw start en op de manier die de wet voorschrijft.
 • Verontreinigde grond wordt toegestaan op grond van het zogenaamde 'gebiedsspecifieke kader'. Dit kan alleen als de gemeente specifiek beleid heeft voor het gebied waarin de verontreinigde bodem ligt. De gemeente staat dan een bepaalde mate van vervuiling toe in overeenstemming met het gebruik van de grond. Voor bedrijfsterreinen is dit bijvoorbeeld anders dan voor een woonomgeving, recreatieterrein of agrarisch gebied. Het is dan zelfs mogelijk vergelijkbaar vervuilde grond uit het gebied te verplaatsen naar het betreffend terrein en daar te gebruiken.

Het saneren van de grond kan betekenen dat de vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Bij ernstige gevallen van bodemverontreiniging bepaalt de provincie wat er moet gebeuren.

Particulieren en ondernemers

Particulieren met een eigen huis krijgen vrijwel nooit te maken met vervuilde grond. Alleen als bij bestaande bouw bekend wordt dat de grond is vervuild, moet u als particulier de vervuilde grond saneren.

Ondernemers kunnen in verschillende situaties te maken krijgen met mogelijk vervuilde grond:

 • U wilt een bedrijfsterrein kopen, verkopen, huren, verhuren of (ver)pachten.
 • U wilt uw bedrijf uitbreiden en u hebt een omgevingsvergunning nodig.
 • U wilt een (milieu)verzekering afsluiten.
 • Uw grond raakt verontreinigd door een brand of ander ongewoon voorval.
 • De overheid sommeert u om uw bodem te onderzoeken en/of te saneren.
 • De bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van het onderpand weten.
 • De accountant wil bij de opstelling van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten.
 • U wilt uw oudedagsvoorziening, voor zover die afhankelijk is van de waarde van uw bedrijfsterrein, zeker stellen.

In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht om te laten onderzoeken of de bodem van uw bedrijfsterrein verontreinigd is. Blijkt dit het geval, dan krijgt u te maken met een procedure voor het saneren van een verontreinigd bedrijfsterrein.

Omgevingsvergunning

Iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt voor een huis of een bedrijfspand, kan te maken krijgen met het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld grote graafwerkzaamheden in de grond wil gaan verrichten.

Vervuiling is gevaarlijk voor de volksgezondheid

Een verontreinigd terrein kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Daarom kan het niet meer worden gebruikt voor alle functies. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een verontreinigd gebied te spelen en kan het ongezond zijn om op verontreinigde grond geteelde groenten te eten. Daarnaast kan ook het grondwater verontreinigd raken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.

Ontstaan van bodemvervuiling

Bodemverontreiniging kan op verschillende manieren ontstaan, zoals:

 • Het werken met chemische stoffen, oliën, andere milieugevaarlijke stoffen en/of zware metalen die in de bodem terechtkomen.
 • Het opslaan of storten van (vloei)stoffen of afvalstoffen in de bodem.
 • Het laten uitstromen van verontreinigd water of slib op of in de bodem.
 • Activiteiten die in het verleden op uw bedrijfsterrein hebben plaatsgevonden.
 • De verspreiding van verontreiniging van uw buren over uw terrein.
 • Het neerslaan van verontreinigende stoffen uit de lucht.
 • Verontreinigd oppervlaktewater.
 • Verontreinigd grondwater.

Tip: Wilt u als particulier een huis kopen, vraag dan via de makelaar of de grond schoon is en of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particulier terrein zijn afkomstig van een olietank in de tuin.

Meer informatie

Voor meer informatie over bodemverontreiniging en -sanering kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.