Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking. Hierin staan de eisen voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Samen met een aantal Friese gemeenten in de regio heeft Tytsjerksteradiel een Nota bodembeheer opgesteld waarin de werkwijze is beschreven bij het omgaan met het Besluit bodemkwaliteit.

Hoe werkt het?

De deelnemende gemeenten maken bij de toepassing van grond en baggerspecie nagenoeg volledig gebruik van het landelijke generieke beleidskader. Het generieke beleidskader gaat bij de toepassing van grond en baggerspecie uit van het stand-still principe op locatieniveau. Ondanks dat in onze gemeente sprake is van relatief schone grond en er relatief weinig grondverzet wordt uitgevoerd, is voor wegbermen, kabel- en leidingen en baggerspecie gekozen voor gebied specifiek beleid.

Om het toepassen van grond of baggerspecie binnen de regio te kunnen faciliteren, zijn door de gemeenten een functiekaart en bodemkwaliteitskaarten opgesteld. De bodemkwaliteitskaarten bestaan uit:

  • een toepassingskaart;
  • een ontgravingskaart.

De bodemfunctiekaart speelt een rol bij het, volgens het generieke kader, op de landbodem toepassen van partijen grond of baggerspecie. Een van de uitgangspunten van dit generieke kader is namelijk dat de milieu hygiënische kwaliteit van de toe te passen partij grond of baggerspecie geschikt moet zijn voor het gebruik van de ontvangende bodem (de bodemfunctieklasse).

De ontgravingskaart geeft een indicatie van de chemische kwaliteit van een partij grond die wordt ontgraven voor toepassing elders. Hierbij is onderverdeling gemaakt in de bovengrond (0 – 0,5 m – mv) en de ondergrond (0,5 – 2,0 m – mv).

Op de toepassingskaart is de kwaliteitsklasse aangegeven waar een partij grond of baggerspecie aan moet voldoen wanneer men deze op een bepaalde locatie binnen de deelnemende gemeente wil toepassen.

Wat betekent dit voor het toepassen van grond?

De bodemkwaliteitskaart kan worden gebruikt als erkend bewijsmiddel voor locaties die onverdacht zijn voor bodemverontreiniging. Via de interactieve website bodemkwaliteitskaart Fryslân, Geosolutions.nl, kunt u kijken of grond van locatie A naar B op basis van de bodemkwaliteitskaart kan, of dat er aanvullend onderzoek nodig is.

Bodemkwaliteitskaart aangevuld met PFAS

De minister heeft op 1 juli 2020 en december 2021 de nieuwe tijdelijke achtergrondwaarde voor twee soorten PFAS in de Nederlandse bodem vastgesteld. Voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het "Tijdelijk handelingskader".

In februari 2020 heeft het college de bodemkwaliteitskaart aangevuld met PFAS vastgesteld. Hiervoor is in Fryslân een onderzoek uitgevoerd naar de achtergrondwaarden van PFAS in de bodem. Het blijkt dat de achtergrondwaarden lager zijn dan de tijdelijk achtergrondwaarden zoals opgenomen in het Tijdelijk handelingskader van 1 juli 2020. Het college heeft besloten om de tijdelijke landelijke waarden voor PFAS aan te houden voor onze bodemkwaliteitskaart. Dit betekent dat wordt aangesloten bij de toepassingsnormen uit het landelijke Tijdelijke handelingskader zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1- Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau (in ug/kg d.s.).

FunctieklassePFOSPFOAOverige PFASToepasbaar op land
Landbouw/natuur1,41,91,4

Vrij, met uitzondering van grondwaterbeschermingsgebieden

Wonen3,07,03,0Wonen
Industrie3,07,03,0Industrie
Niet toepasbaar>3,0>7,0>3,0Reiniging of Stort

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater is het Wetterkip Fryslân het bevoegd gezag. Alle toepassingsnormen zijn te vinden in het "Tijdelijk handelingskader".

Melden

Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen moet u dit melden via het landelijke digitale meldpunt.

Informatie of vragen?

Heeft u vragen over het toepassen van grond en/of het beleid? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Op de website van Bodemplus vindt u alle informatie rondom bodemkwaliteit.

Aanvullende informatie

Via de website van Geosolutions worden de diverse kaartlagen gecombineerd en kan degene die met grondverzet te maken heeft helder krijgen waar grond mag worden toegepast of niet. Via deze pagina onder het kopje documenten zijn de beleidsstukken van alle deelnemende gemeenten bereikbaar en wordt de link naar de website van Bodemplus vermeld.

Brochure grondverzet

Het veldboekje bodem 2018 voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die hiermee te maken hebben kunt u onder documenten openen en bekijken. Onder documenten staat ook de nota Bodembeheer.