Biodiversiteit

Biodiversiteit is verscheidenheid van het leven op aarde en belangrijk voor het voortbestaan van dieren en planten, dus ook voor mensen. Door de klimaatverandering neemt de biodiversiteit af.

Op het gebied van biodiversiteit steunen we initiatieven uit de gemeenschap. We zoeken afstemming met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden over biodiversiteit en bermen die grenzen aan boerenland. Goede initiatieven ondersteunen wij met advies, arbeid of materiaal. Ook leggen we openbare boomgaarden en pluktuinen aan om de belevingswaarde van het openbare groen te vergroten.

Werkgroepen biodiversiteit

In Tytsjerksteradiel zijn er een aantal werkgroepen die zich bezig houden met biodiversiteit.

Heeft u een initiatief, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep in uw dorp of de gemeente.

Voor meer informatie en inspiratie over wat u kunt kan doen voor biodiversiteit, leest u op biodiversiteit.frl. Heeft u een initiatief? Dan kunt u deze aanmelden op de website https://biodiversiteit.frl/aanmelden-initiatief/.

Ecologisch groenbeheer - Groenbeleidsplan

In Tytsjerksteradiel doen we op locaties die daarvoor geschikt zijn aan ecologisch groenbeheer. Ecologisch groenbeheer is gericht op het behoud en de ontwikkeling van ecologische waarden. Dit gebeurt onder andere door:

  • aangepast maaibeheer
  • begrazing door schapen
  • aanbrengen van variatie in de begroeiing
  • maken van takkenrillen in bosplantsoen waar het past

Fjildlab Noordoost-Fryslân

Tytsjerksteradiel neemt deel aan het samenwerkingsverband 'Fjildlab Noordoost-Fryslân'.  Fjildlab Noordoost-Fryslân is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

Bijenbeleidsplan Tytsjerksteradiel "Foar en mei de bij"

Het bijenbeleidsplan heeft tot doel van onze gemeente een gebied te maken waar bijen goed kunnen leven. Er is voldoende Voedsel, er zijn voldoende Voortplantingsmogelijkheden en de leefomgeving is Veilig. Kortom: de 3 V’s zijn in orde. Daarnaast zijn inwoners (inclusief agrarische bedrijven) zich bewust van de aanwezigheid van de bij. En doen ze zelf ook een bijdrage in het verbeteren van de leefomstandigheden van de bij. Bijkomend effect is dat ook vlinders en vogels (door vergroten van het aanbod van overige insecten en van bessen) meeprofiteren van de maatregelen ten behoeve van de bij. Dit heeft een bloemrijkere en mooiere gemeente als resultaat.

Bijenpact

Tytsjerksteradiel heeft zich aangesloten bij het bijenpact. Het bijenpact heeft als doel om het leefgebied van bijen te verbeteren en hun voedselaanbod te vergroten, onder andere door het verminderen van het gebruik van pesticiden en het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Het bijenpact is een belangrijke stap in de bescherming van bijen en andere bestuivende insecten, die een cruciale rol spelen in het behoud van onze natuurlijke ecosystemen en de voedselproductie.
Het bijenpact is een initiatief van Silence of the bees.

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. De ambitie van deze samenwerking is een gezonde en rijke biodiversiteit, met een goede basiskwaliteit natuur en landschap zoals in de Visie Natuerlik Fryslân 2050. Binnen 5 jaar een stabilisering van de biodiversiteit in Fryslân en op langere termijn (2050) een toename. Meer informatie leest u op Biodiversiteit.frl.

Stichting Steenbreek

De stichting Steenbreek zet zich in voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Hiervoor organiseren zij diverse campagnes om onder andere de biodiversiteit te vergroten. Tytsjerksteradiel is partner van Steenbreek.

Stichting Steenbreek | Samen van verstening naar vergroening

Bioferskaat yn Eastermar

De ôfrûne wiken is troch in ploechje Eastermarders de basis lein foar in blom- en krûderiker oansjen fan it doarp: in mienskiplike aksje fan ‘e stichting Rom Paad, Enerzjyk Eastermar, maatskip Atsma en de gemeente Tytsjerksteradiel.

Op in oantal plakken is it ‘Twents Bont’ siedde dat in ferskaat oan streekeigen floara opsmite sil. Dit sied is beskikber stelt troch de gemeente yn ’t ramt fan har duorsumensbelied mei de ferwachting dat it bioferskaat fan planten en ynsekten tanimme sil. Yn it oanbrochte mingsel sit sied fan sawol ien- as twajierrige planten. Sa ha wy der as doarp yn alle gefallen twa jier wille fan. 

It wurdt foar de doarpsgenoaten en toeristen in nijsgjirrige ûnderfining as hja ynienen ferrast wurde mei blommepracht yn ús omjouwing. 

inzaaien met tractor
Bioferskaat Eastermar, inzaaien van de grond
inzaaien van de grond
Bioferskaat Eastermar, ingezaaide grond
ingezaaide grond