De nieuwe Afvalstoffenverordening 2022 ligt met ingang van 17 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage volgens de inspraakverordening.

De gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel is van plan om,

op grond van de artikelen 10.23, 1e lid, 10.24, 2e lid, 10.25 en 10.26, 1e lid, van de Wet milieubeheer en artikel 3.5, 1e lid, van de Wet dieren en artikel 2, 1e lid, van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen,

de Afvalstoffenverordening 2022 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 vast te stellen.

De Afvalstoffenverordening 2022 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 liggen met ingang van 17 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage volgens de inspraakverordening, in combinatie met afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht. De verordening en het uitvoeringsbesluit staan onder Documenten.

Ter inzage

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouder schriftelijk een zienswijze indienen.

  • een zienswijze per brief stuurt u naar de gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250  AA  Burgum
  • een zienswijze per e-mail verstuurt u naar gemeente@t-diel.nl.