Aanvragen hulp en ondersteuning

''Mei-inoar soargje wy foar elkoar.''