De gemeente Tytsjerksteradiel komt met een positieve begroting voor de jaren 2024 en 2025. De gemeente zakt na 2026 in de rode cijfers als de korting van 3,5 miljard euro van het gemeentefonds (de grootste inkomstenbron van de gemeente) niet wordt teruggedraaid en laat daarmee zien wat het financiële perspectief is zonder ingrijpen. Op donderdag 2 november behandelt de gemeenteraad de begroting.

Veranderingen

Met de val van het kabinet en nieuwe verkiezingen op komst is de kans groot dat het politieke landschap gaat veranderen. En misschien ook de nieuwe verdeelsystematiek van het Rijk waardoor we de enorme terugval zien in de rijksbijdrage. “Wy hoopje fan herte dat neitocht wurdt oer it feit dat gemeenten en Ryk meielkoar oan itselde ein fan it tou lûke,” geeft wethouder Tytsy Willemsma aan. “As ynwenners fan dit lân sintraal steane, dan soe it petear mei gemeenten dochs folle konstruktiver kinne en moatte.”

Beperkte verhoging van de lasten voor inwoners

De begroting laat door terugval van rijksbijdrage na 2026 een tekort zien. Het wordt voor de gemeente dus moeilijker om belangrijke opgaven de komende jaren goed uit te voeren. De gemeente wil niet op voorhand bezuinigen op de voorzieningen die essentieel zijn voor onze lokale samenleving. En daarnaast de lasten voor onze inwoners en ondernemers niet onnodig extra verhogen. “As gemeente binne wy der foar de Mienskip, foar ús ynwenners en ûndernimmers. Se fertsjinje ekstra omtinken en stipe yn dizze ûnwisse tiden. We wolle dêrom de lêsten net ferheegje.” zegt wethouder Tytsy Willemsma.