U koopt zelf een kavel en bouwt daarop het huis van uw dromen. Een huis zelf bouwen samen met de door u gekozen architect en bouwer. Of desnoods met eigen handen. Eigenbouw kent vele voordelen zoals het door u gewenste woningtype, de ideale indeling, materiaalgebruik (weinig onderhoud) en vooral ook duurzaam, met aandacht voor isolatie, comfort en met oog voor een multifunctionele indeling. Een mooi huis dat klaar is voor de toekomst dus.

Welke bouwkavel koop ik?

De beschikbare bouwkavels van de gemeente en woningbouwprojecten van bouwbedrijven of projectontwikkelaars worden hieronder vermeld. 

Binnen de verschillende uitbreidingsplannen in de dorpen kunt u kiezen met oog voor locatie en ligging, stand van de woning en inrichting rondom, maar vooral ook welk type woning u wilt bouwen. In sommige dorpen is ook via inbreiding nog nieuwbouw mogelijk. Uw wensen en voorkeuren staan bij ons centraal en samen kijken we naar de mogelijkheden.

Beschikbare bouwkavels per dorp

Hieronder kunt u lezen welke bouwkavels er per dorp beschikbaar zijn, daarnaast vindt u op onze website de woningbouwprojecten die beschikbaar zijn in de gemeente.

Garyp

In Garyp staan de onderstaande kavels te koop. De verkoop is in samenwerking met Bouwbedrijf de Haan. Interesse? Neem dan contact op met Bouwbedrijf de Haan(externe link) via telefoonnummer 0511–521287.

Overzicht kavels te koop in Garyp
KavelnummerGrootteKoopsom (incl. btw)Beschikbaarheid
Kavel 1--Verkocht
Kavel 2Totaal 1.020 m2, waarvan 130 m2 sloot€ 156.150,50Beschikbaar
Kavel 3Totaal 1.135 m2, waarvan 145 m2 sloot€ 173.695,50Beschikbaar
Kavel 4--Verkocht

Uitgifteprocedure

De werkwijze voor de uitgifte van bouwkavels is beschreven in een uitgifteprotocol. Dit uitgifteprotocol kunt u ook raadplegen bij Documenten, onderaan deze webpagina.

Mag ik zelf weten wat voor huis ik bouw?

Al bij de keuze van de bouwkavel is het belangrijk om te weten welke bestemming met bijbehorende bouwregels er op het aan te kopen perceel ligt. De bouwmogelijkheden zij vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt o.a. waar vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen of rijwoningen gebouwd kunnen worden. Daarbij wordt per woonbestemming de voorbouwgrens, de toegestane bebouwde oppervlakte en de bouwhoogte aangegeven en of er een lage of hoge gootlijn is toegestaan. Verder zijn er  eisen ten aanzien van welstand die vooral betrekking hebben op ontwerp en materiaalgebruik.

De bestemmingsplanregels zijn te vinden op de website van Ruimtelijke Plannen(externe link)

Om er zeker van te zijn dat u voor uw bouwplannen een omgevingsvergunning krijgt, kunt u voordat u veel kosten maakt voor een gedetailleerd bouwplan, een kosteloos vooroverleg aanvragen. De gemeente toetst dan het schetsplan aan de regels van het bestemmingsplan en welstandseisen.

Optieregeling en koopovereenkomst

U kunt een vrijblijvende optie voor een periode van 2 weken nemen. U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven aan de balie Bouwen en Wenjen, via telefoonnummer 140511 of emailadres frontofficeruimteTD@t-diel.nl.  Deze vrijblijvende optie kunt u verlengen met 3 maanden door het betalen van optierente. De optierente is 1% van de koopsom van de kavel.

Bij een optie op een bouwkavel ontvangt u van ons een aanbiedingsbrief met alle informatie over de bouwkavel en een ‘acceptatieformulier’. Door dit formulier te ondertekenen en in te leveren bij de gemeente ontstaat een koopovereenkomst tussen u als koper en de gemeente als verkoper. Dit zal per brief door de gemeente bevestigd worden. U bepaalt zelf bij welke notaris de transportakte (binnen 3 maanden na aankoop) moeten worden gepasseerd.

Verkoopprijs en verkoopvoorwaarden

De verkoopprijs wordt per uitgifte bepaald door middel van een taxatie. De grond wordt verkocht onder de Algemene Verkoopvoorwaarden. Artikel 4.3 van de Algemene verkoopvoorwaarden is niet van toepassing.

Hoe wordt de bouwkavel opgeleverd?

De grond wordt bouwrijp opgeleverd, vlak en goed bereikbaar vanaf de weg. Voor de uitgifte van de grond wordt deze door middel van een verkennend bodemonderzoek onderzocht op bodemverontreiniging. Alleen ‘schone grond’ komt in aanmerking voor verkoop.

Vooroverleg omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor de bouw van een nieuwe woning is een omgevingsvergunning nodig. Om op voorhand meer zekerheid te krijgen over goedkeuring van de door u gewenste woning, is het mogelijk om een ‘vooroverleg’ omgevingsvergunning aan te vragen. Uw bouwplan (schetsontwerp) wordt dan getoetst op de regels van het bestemmingsplan en de welstandseisen. Een vooroverleg is kosteloos.

Op basis van de uitkomst van dit ‘vooroverleg’ is de ‘vooroverleg aanvraag’, al dan niet met de benodigde wijzigingen, om te zetten naar een definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Het aanvragen van een ‘vooroverleg’ omgevingsvergunning kan via het Omgevingsloket(externe link). Dit doet u door na het invullen van alle onderdelen de aanvraag ‘ open te stellen voor het bevoegd gezag’ en niet de toets ‘indienen’ te gebruiken. Bij de opmerkingen kunt u vermelden dat het om een verzoek tot vooroverleg gaat.

Omgevingsvergunning

Na een eventueel vooroverleg kunt u de omgevingsvergunning voor het bouwen(externe link) indienen. U kunt dit ook laten doen door de architect of het bouwbedrijf. Voor de afhandeling van de aanvraag betaalt u een bepaald bedrag aan kosten: leges. De hoogte hiervan is afhankelijk van de bouwkosten van de woning en het jaarlijks vastgestelde tarief. Bij de bepaling van de bouwkosten gaat het om een standaard bedrag aan bouwkosten (exclusief BTW) berekend over de inhoud van de woning (m3). Het tarief is een bepaald percentage over deze gestandaardiseerde bouwkosten.

De procedure voor afhandeling van de aanvraag duurt normaal gesproken maximaal 8 weken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden. Het is van belang de omgevingsvergunning tijdig aan te vragen. Nadat de omgevingsvergunning verleend is, geldt er een wettelijke bezwarentermijn van 6 weken, alvorens de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Bij veel financiers is er een onherroepelijke bouwvergunning nodig voor de hypotheekverstrekking.

Gasloos

Met ingang van 1 juli 2018 treedt de wijziging van de Gaswet in werking. Een nieuwbouwwoning waarvoor na 1 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend krijgt geen gasaansluiting meer en zal dus niet meer op het gasnet worden aangesloten. Dit betekent dat u uw woning en het tapwater op een andere manier moet verwarmen en dat u niet meer op een gasstel kunt koken. Uit de bij uw aanvraag omgevingsvergunning in te dienen EPC-berekening zal moeten blijken voor welke alternatieven u heeft gekozen en of u hiermee aan de EPC-eis kunt voldoen. Wij adviseren u om dit vroegtijdig met de in te schakelen architect of het bouwbedrijf te bespreken.

Bouwbesluit en duurzaam bouwen

De bouw van een woning moet voldoen aan de normen en voorschriften van het geldende bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt bepaalde eisen aan de constructie, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Meest bekend is de EPC, de Energieprestatiecoëfficiënt , die uitdrukt hoe energiezuinig de woning is. Deze EPC wordt regelmatig naar beneden bijgesteld en bedraagt per 1 januari 2015: 0,4 en moet in het jaar 2020 ‘bijna nul’ zijn.

Nutsvoorzieningen

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen zoals: gas, water, elektrisch en kabel. Dit wordt gedaan door de nutsbedrijven. Online kunt u zien welk nutsbedrijf in de regio actief is(externe link). Via deze website kan ook de aanvraag voor aansluiting gedaan worden.

Start en gereed melden van de bouw

Zodra de grond in uw eigendom is en de omgevingsvergunning voor het bouwen van uw nieuwe woning verleend is kan de bouw beginnen. U of uw bouwbedrijf meldt de start van de bouw en de gemeente zet het huis door middel van piketten uit op de kavel en bepaald het peil van de woning, vaak ten opzichte van de straat. In de omgevingsvergunning is aangegeven op welke momenten u de voortgang van de bouw moet melden. Als het huis klaar is, meldt u de woning gereed. Er vindt dan een eindcontrole plaats door de gemeente, alvorens u naar de woning kunt verhuizen.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen over de procedure, de bouwmogelijkheden volgens het bestemmingsplan of wilt u een kavel reserveren, dan kunt u contact opnemen met de frontoffice bouwen en wonen via telefoonnummer 14 0511 of via gemeente@t-diel.nl, ter attentie van frontoffice bouwen en wonen.