Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Wanneer u een vervallen bouwwerk wilt slopen, dan moet u daarvoor meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Een vergunning is in elk geval nodig wanneer er:

 • meer dan 10 m³ afval vrijkomt;
 • er sprake is van > 35 m² asbesthoudend afval;
 • sprake is van een monumentaal object (staat het bouwwerk op de (rijks-) monumentenlijst).

Geef uw sloopmelding door

Hoe werkt het?

U doet de sloopmelding online via het Omgevingsloket. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Bedrijfsmatige asbestverwijdering

De sloopmelding moet 4 weken voor het tijdstip van slopen worden ingediend. In bijzondere situaties en bij onderhoud aan huurwoningen kan besloten worden dat de werkzaamheden eerder mogen worden uitgevoerd. Bij de melding moet in ieder geval een duidelijke situatietekening, een asbestinventarisatierapport en indien nodig een sloopveiligheidsplan toegevoegd worden. Ga voor het volledige overzicht naar de indieningsvereisten.

Na de melding via het omgevingsloket ontvangt u een brief van de gemeente waarin is aangegeven of de melding compleet is ingediend. Is dit het geval, dan ontvangt u een bevestigingsbrief en is uw melding afgehandeld. Is de melding niet volledig dan krijgt u hiervan bericht en kunt u uw melding aanvullen. Zolang u geen volledige melding heeft ingediend mag u niet beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wanneer geen sloopmelding nodig?

In het kader van de uitoefening van een bedrijf is een sloopmelding niet nodig als het gaat om het verwijderen van:

 • onder een verwarmingstoestel geklemde vloerplaat
 • beglazingskit in de constructie van kassen.
 • rem- en frictiematerialen
 • pakkingen uit verbrandingsmotoren en procesinstallaties met een nominaal vermogen van ten hoogste 2250 kW

Particulier sloopafval en asbest

Voor particulieren geldt dat zij het sloopafval gescheiden moeten aanleveren op de gemeentelijke stortplaats of door een daartoe bevoegd bedrijf moeten laten afvoeren. Bij de sloop zelf moet er toezicht zijn op alle materialen die vrijkomen. Omdat er vroeger veel asbest werd toegepast, is een onderzoek naar de aanwezigheid daarvan noodzakelijk. Zo'n onderzoek mag alleen gedaan worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau (gecertificeerd conform BRL 5052). Het verwijderen van asbest moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf.

Asbestwijzer

Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Als u een dak gaat slopen waar asbest in zit, kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

Heeft u minder dan 35 m2 asbest?

Alleen als dat gemakkelijk met schroeven kan worden losgemaakt (bijvoorbeeld golfplaten) mag dat uitsluitend na gemeentelijke toestemming eenmalig door uzelf worden verwijderd en afgevoerd naar de gemeentelijke milieustraat.

Heeft meer dan 35 m2 asbest?

Alleen een gespecialiseerd bedrijf mag, onder toezicht van de inspecteur van de volksgezondheid, méér dan 35m² asbest verwijderen. Dat zijn ongeveer 19 golfplaten van 1,80m lang of 23 platen van 1,50m. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden. Bovendien moet er een sloopvergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Aanvullende informatie

Bezoek onderstaande websites voor meer informatie: