In de bodem van de gemeente Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten wordt al jaren aardgas gewonnen. Aardgas zit onder hoge druk opgesloten in een poreuze laag op enkele kilometers diepte.

Hoe werkt het?

In en in de nabijheid van de gemeente Tytsjerksteradiel liggen meerdere aardgasvelden. Dit zijn zogenoemde kleine velden. Nederland kent 1 groot gasveld, dit werd ontdekt in 1959 nabij Slochteren en wordt het Groningen-gasveld genoemd.

Daarnaast zijn er in de gemeente Tytsjerksteradiel een aantal gasproductielocaties actief. Deze informatie is te raadplegen via de site Nederlandse olie en gasportaal

Bodemdaling

Door gaswinning neemt de druk in de betreffende bodemlaag af. Drukdaling zorgt er uiteindelijk voor dat deze bodemlaag samengedrukt wordt waardoor bodemdaling aan de oppervlakte plaatsvindt. Ook in Tytsjerksteradiel vindt bodemdaling plaats.

De NAM, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân zijn een Overeenkomst Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân aangegaan. Het doel van deze overeenkomst is een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning door de NAM. De gemeente Tytsjerksteradiel is vanaf 2003 hierbij aangesloten. Op de website Bodemdaling Fryslân vindt u meer informatie over de Commissie bodemdaling Fryslân.

Risico’s

De risico’s van gaswinning zijn jarenlang verkeerd ingeschat. Dit blijkt uit het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van februari 2015 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In Groningen komen met enige regelmaat aardbevingen voor. Of en wanneer dit in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten voor kan komen, daar is geen zekerheid over te geven.

Wat te doen bij schade?

Als u denkt schade te hebben die wordt veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten kunt u een claim indienen bij de betreffende mijnbouwonderneming. Voor het indienen van een claim en informatie over schadeprocedures kunt u de landelijke site RVO raadplegen