Als u gaat (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. Om een bouwvergunning te kunnen krijgen moet uw bouwplan aan het bestemmingsplan voldoen.

Hoe werkt het?

Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staan regels over het (ver)bouwen en gebruik van de grond en de gebouwen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Er wordt omschreven waar wel en waar niet mag worden gebouwd en onder welke voorwaarden. Daarnaast geeft het aan waar zich bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijvigheid of horeca mogen bevinden, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Het doel van een bestemmingsplan is tweeledig. Het geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen. De bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

Voor heel veel algemene en juridische informatie over bestemmingsplannen en de relatie daarvan met andere (planologische) wetten en regels verwijzen wij u graag naar de landelijke website bestemmingsplan.nl.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Voordat de gemeente, meestal per dorp of streek, een bestemmingsplan maakt, worden er kaders vastgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen in een Structuurvisie, een Woonplan of andere ruimtelijk relevante beleidsplannen.  Deze ruimtelijke beleidsplannen vormen de fundamenten voor de uitwerking in een bestemmingsplan. Informatie over de procedure van een bestemmingsplan, ook qua tijdsplanning, vindt u hier.

Ook vinden er - wanneer ontwikkelingen dat rechtvaardigen - op perceelsniveau incidentele wijzigingen van bestemmingsplannen plaats. Omdat het wijzigen van een bestemmingsplan een ingrijpende en kostbare aangelegenheid is, staat de gemeente in principe terughoudend tegenover dergelijke verzoeken. Het is dan ook van groot belang dat bij herzieningen van bestemmingsplannen (een min of meer 10-jaarlijkse cyclus) een ieder zijn of haar wensen tijdig kenbaar maakt.

De aanvraag

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Past de gemeente het bestemmingsplan niet aan? Dan kunt u nog een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.