Asbest/Asbestgelijkend materiaal

Asbest is een vroeger veel gebruikt bouwmateriaal dat levensgevaarlijk kan zijn. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, vormt dit een gevaar voor de gezondheid. Aan de verwijdering van asbest zijn daarom strenge regels gesteld.

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? U moet dit dan altijd vooraf melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen, moet u het wel melden als hierbij asbest vrijkomt. Pas na goedkeuring kunt u beginnen met uw werkzaamheden!

Meer informatie over asbest vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Sloopmelding doen

Doe de sloopmelding

U moet de sloopmelding doen via de website van het Omgevingsloket. De sloopmelding bestaat uit een volledig ingevuld (elektronisch) meldingsformulier met bijlagen.

Hoelang duurt het?

4 weken voordat u met de werkzaamheden start moet u dit melden bij de gemeente. In een beperkt aantal gevallen is de meldingstermijn 5 werkdagen. Zie hiervoor het kopje uitzonderingen op de normale termijn.

Als het verplicht is om bij de melding een asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan, trillingsonderzoek en/of akoestisch onderzoek te overleggen, dan moet u deze rapporten samen met het meldingsformulier indienen. Een meldingsformulier versturen zonder het vereiste asbestinventarisatierapport of met een rapport dat niet voldoet aan de eisen is geen sloopmelding.

Asbestinventarisatie

Gaat u in een bouwwerk aan de slag dan moet u weten of de materialen asbest bevatten als u die gaat demonteren, afbreken, verwijderen of slopen asbest bevatten. Met een asbestinventarisatie stelt u vast waar asbest zit en op welke manier u het moet verwijderen. Is er asbest in het bouwwerk aanwezig dan moet u eerst het asbest laten verwijderen voordat u verder kunt gaan met de werkzaamheden. Het bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken.

Asbestgelijkend materiaal

Voor het afvoeren van asbestgelijkend materiaal heeft u een formulier nodig. U neemt hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0511. Pas na goedkeuring kunt u uw asbest afvoeren.

Afvoeren van asbest

Wanneer het asbest in niet-doorzichtige folie is verpakt, dan moet u op de folie stickers plakken waaruit blijkt dat de inhoud asbest bevat. U kunt het asbesthoudend materiaal ook verpakken in asbestafval zakken.

Na goedkeuring van de melding, kan de inwoner plastic en tape ophalen bij de stortplaats. Verder moet het asbest verpakt zijn in ‘handzame en sjouwbare’ pakketten, want u moet het zelf in de container leggen. Het inleveren van asbest op het milieuterrein is gratis.

Ook huishoudelijke afvalstoffen die asbest bevatten (bijvoorbeeld kookplaatjes, broodroosters en dergelijke) kunnen gratis naar het kca-depot op het milieuterrein worden gebracht.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder gesloopt mag worden staan in het bouwbesluit. Zodra er sprake is van het verwijderen van asbest gelden ook voorwaarden uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Voor het werken met asbest zijn de specifieke voorwaarden in de Arbowet- en regelgeving van toepassing.

Aanvullende voorwaarden

Na ontvangst van de sloopmelding kan het bevoegde gezag nadere voorwaarden opleggen om de sloopwerkzaamheden op verantwoorde manier te laten plaatsvinden. De voorwaarden zijn een aanvulling op de inhoudelijke voorschriften van het Bouwbesluit.

De voorwaarden richten zich op het voorkomen of beperken van hinder en een onveilige situatie tijdens de sloop.

Verwijderen van asbest

In de meeste gevallen mag het asbest alleen door een deskundig bedrijf verwijderd worden. Risicovolle werkzaamheden mogen alleen door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. In het asbestinventarisatierapport staat of het bedrijf dat asbest gaat verwijderen gecertificeerd moet zijn of niet.

Een bedrijf dat asbest gaat verwijderen mag nooit de inventarisatie doen.

Start en gereedmelden werkzaamheden

Minimaal 2 werkdagen voor de werkzaamheden starten moet de sloper dit schriftelijk melden bij de verantwoordelijke gemeente. De sloper moet ook uiterlijk 1 werkdag na beëindiging van de werkzaamheden de werkzaamheden afmelden.

Uitsluitend voor particulieren gelden de volgende uitzonderingen

Het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen:

 • Waarin de asbestvezels hecht gebonden zijn, maar die geen dakleien zijn.
 • Afkomstig uit een woning of een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.
 • Tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.

Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking:

 • Dat afkomstig is uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of hiervoor bedoeld zijn.
 • Tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.

Het asbestinventarisatierapport

Voordat u werkzaamheden in een gebouw van vóór 1994 mag uitvoeren moet u een volledige asbestinventarisatie bij een melding overleggen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. Dit rapport heeft u geruime tijd voor de start van de werkzaamheden nodig. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen

Specifieke eisen

Het asbestinventarisatierapport moet aan specifieke eisen voldoen en geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Let er op dat bij het verstrekken van de opdracht voor een asbestinventarisatie het bedrijf voor de werkzaamheden is gecertificeerd en het certificaat geldig is. Voor adressen van deze bedrijven kunt u kijken op de website van Ascert.

Alleen een volledige inventarisatie en rapportage, die niet ouder is dan drie jaar, voldoet.

Uitzonderingen op de normale termijn

Er kan in 4 situaties worden afgeweken van de termijn van 4 weken:

 • In geval van een directe noodzaak tot sloop bij calamiteit.
 • In geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag het bevoegd gezag de termijn tot 5 werkdagen beperken. Dit geldt alleen als de normale termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot.
 • Voor particulieren die zelf asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen geldt een meldingsplicht met een termijn van 5 werkdagen. De toepassingen zijn in het Bouwbesluit duidelijk benoemd. In deze gevallen is geen asbestinventarisatie nodig. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten met een maximum van 35 m² per kadastraal perceel (voor een volledig overzicht kijkt u bij 'voorwaarden').
 • In geval het bevoegd gezag besluit de termijn van 4 weken te verkorten.

De sloopmelding is verplicht als:

 • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden
 • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m³ of meer.
 • Voor asbest verwijderen geldt geen volume ondergrens.

Wat kost het?

Een asbestmelding bij de gemeente is gratis.

Er zijn wel kosten verbonden aan het laten opstellen van een asbestinventarisatie en het weg laten halen van asbest door een bedrijf.

Vragen?

Voor vragen over slopen van asbest en het doen van een sloopmelding via het omgevingsloket kunt u contact opnemen met de balie Bouwen en Wenjen. U kunt ook een afspraak maken om langs te komen of mail naar frontofficeruimteTD@t-diel.nl.