Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. Hier vindt u de belangrijkste informatie.  

Wij willen onze ondernemers wijzen op de dienstverlening van YnBusiness. Dit is een gezamenlijk initiatief van onder andere het bedrijfsleven, Provinsje Fryslân en het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is de ondernemer te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Daarnaast willen de partners het ruime aanbod aan ondersteuning dat zij bieden, nauwer aan laten sluiten op de daadwerkelijke behoeftes van ondernemers. 

Ga voor meer informatie naar de website van Ynbusiness. Heeft u vragen? Ynbusiness is bereikbaar via telefoonnummer 058-7600500 of stuur een e-mail met uw vraag naar info@ynbusiness.nl.

Nieuwsbrief

Het college van B&W informeert de ondernemers met  regelmaat via een nieuwsbrief. Heeft u de laatste nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt deze hieronder downloaden. Altijd direct de laatste nieuwsbrief in uw mail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Jsijtsma@t-diel.nl, met als onderwerp 'Aanmelding nieuwsbrief'.

Heeft 1 of meer van uw medewerkers corona?

Bekijk dan het Stappenplan voor bedrijven van de GGD Fryslân wat u kunt doen.

Wat kan Ynbusiness voor u betekenen?

Sommige ondernemers lopen rond met de gedachte “Ik voel dat er iets moet veranderen in mijn bedrijf om uiteindelijk te blijven bestaan, maar ik weet niet waar te beginnen.” Of meer praktisch zoals “Wat moet ik aanpakken in mijn bedrijfsvoering, om voorbereidingen te treffen op uitbreiding naar buitenlandse markten?"

De ambitie van Ynbusiness is om het beste startpunt voor Friese ondernemers te zijn die willen groeien in (internationaal) ondernemerschap, meer rendement willen behalen en succesvoller willen innoveren. Daarvoor zetten zij hun specialisten in. Zij zijn ondernemende types met een helikopterview en komen rechtstreeks uit het bedrijfsleven. Zij brengen een groot netwerk en kennis mee. In één kosteloos gesprek zetten zij u als ondernemer niet alleen aan het denken, maar ook in beweging.

Tijdens corona bieden steunmaatregelen hulp, maar niet voor elke ondernemer voldoende soelaas om de crisis het hoofd te bieden. U kunt daarom kosteloos sparren met een van de specialisten van Ynbusiness over het vinden van andere manieren om omzet binnen te halen of de kosten te verlagen.

Gemeentelijk ondersteuningspakket voor ondernemers, stichtingen en verenigingen 

De gemeente Tytsjerksteradiel neemt aanvullend een aantal maatregelen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen.  

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Onlangs is de gemeentelijke belastingaanslag verstuurd. Wanneer de financiële situatie moeilijk is, kunnen ondernemers vragen om een betalingsregeling van maximaal 12- maandelijkse termijnen, maart 2021 tot en met februari 2022. Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen voor bedrijf of privé. Dit gaat om onroerendgoedbelasting, rioolheffing, eventueel reclameheffing en afvalstoffenheffing. De betalingsregeling is ook van toepassing op opgelegde aanslagen die u normaal gesproken voor eind mei 2021 moet betalen.  

Voor een aanslag waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven kan de incasso worden opgeschort tot eind augustus 2021. De aanslag wordt dan door de gemeente afgeschreven in 7 maandelijkse- termijnen tot en met februari 2022. Of de hierboven genoemde regeling van maximaal 12 maanden, ingaande maart 2021, ook voor u geldt, kan worden besproken.

Voor de opgelegde aanslagen, waarvoor geen automatische incasso is afgegeven en die u normaal gesproken voor eind mei 2021 moet betalen, wordt eveneens de bovenstaande mogelijkheid geboden. Dit kan zowel alsnog met een machtiging tot automatische incasso of u maakt de afspraak schriftelijk, bevestigd door de gemeente.

Neem contact op met de gemeente voor een maatwerkoplossing via: innentd@t-diel.nl

Uitstel aanvragen kan via onderstaande knop.

Vraag uitstel betalingen aan

 

 • Vergunningaanvragen

Bij vergunningaanvragen blijft de gemeente haar best doen om de dienstverlening op het gebruikelijke niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen. 

 • Bedrijfskavels

Heeft u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel? In overleg met de gemeente is deze optie te verlengen.  

 • Betaling facturen 

De gemeente blijft facturen zo spoedig mogelijk betalen.  

 • Afhalen en bezorgen

De horecabedrijven in de gemeente Tytsjerksteradiel mogen overgaan op het afhalen of bezorgen van maaltijden. De voorschriften van het RIVM zijn samen met de algemene geldende verkeersveiligheidsvoorschriften leidend. 

 • Bevoorrading supermarkten 

De supermarkten in de gemeente Tytsjerksteradiel krijgen, tot nader te bepalen moment, de gelegenheid voor ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).  

 • Verleende subsidies  

Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijken we of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden. 

 • Tegemoetkomingen sportverenigingen

De gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, inclusief zwembad de Wetterstins zijn vanwege de coronarichtlijnen gesloten voor alle gebruikers. De gemeente brengt de huur van de verplichte sluitingsperiode niet in rekening bij de verschillende sportverenigingen. Dit op basis van de overeengekomen huurperiode en vooreerst tot uiterlijk 1 juni 2020. 

Steun- en herstelpakket 3.0

De volgende maatregelen zijn opgenomen Steun- en herstelpakket 3.0:

 • Verlenging en aanpassing Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (MKB & ZZP)

De TVL is een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de vaste kosten en omzetderving. De TVL wordt verlengd tot en met 30 juni 2021 (drie keer drie maanden). De tegemoetkoming blijft aan te vragen via de site van het RVO. De voorwaarden voor de nieuwe TVL 3.0 worden aangepast:

 •  Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000.
 •  De minimale omzetderving wordt per tijdvak verhoogd.

Kijk ook op de site van het RVO voor meer informatie.

 • Verlenging en aanpassing NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) (MKB)

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van ondernemers. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom. De NOW-regeling wordt verlengd met negen maanden (drie keer drie maanden) en zal nog steeds aan te vragen zijn bij het UWV, waarschijnlijk vanaf 16 november. Hieronder in het kort de voorwaarden die worden aangepast:

 • In de negen maanden verlenging zal de NOW geleidelijk afgebouwd worden. Het maximale vergoedingspercentage daalt elke periode.
 • Het minimale omzetverlies wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar 30% (in plaats van de 20% die het daarvoor was).
 • Er is meer ruimte voor bedrijven om de loonsom te verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Ook dit gaat stapsgewijs. Het aanpassen van de loonsom kan door natuurlijk verloop, ontslag of het vragen van een vrijwillig loonoffer. De regels van het arbeidsrecht blijven hier gelden.
 • De ontslagboete uit NOW 2.0 verdwijnt.

Kijk op de site van het UWV voor meer informatie en het aanvraagformulier.

 • Verlenging en aanpassing van TOZO (TOZO 3) (MKB & ZZP)

De ZZP-ers zijn een belangrijke groep ondernemers in onze gemeente. Steunmaatregelen voor deze groep ondernemers wordt, namens de gemeente, uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Via de bovengenoemde pagina kunt u informatie krijgen en u aanmelden voor ondersteuning. 

Sinds 25 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers worden ondersteund door middel van de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) door middel van een uitkering voor de kosten van levensonderhoud en een lening voor bedrijfskrediet. Na TOZO (tot 1 juni) en TOZO 2 (tot 1 oktober) is vanaf 1 oktober TOZO 3 van kracht. Deze regeling bevat wederom een partnertoets, maar nog geen beperkte vermogenstoets. Deze wordt waarschijnlijk per 1 april 2021 ingevoerd. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud.

 • U kunt ook in TOZO 3 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen (maximaal 10.157 euro, tegen een verlaagd rentepercentage). De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. De maximale totale som van de lening is vastgesteld op 10.157 euro (dus TOZO 1, TOZO 2 en TOZO 3 gezamenlijk). Heeft u het maximale bedrag aan lening al in TOZO 1 of TOZO 2 aangevraagd, dan kunt u geen gebruik meer maken van de lening voor bedrijfskrediet.
 • Per januari 2021 wordt aan ondernemers die dan nog gebruik maken van de TOZO-regeling door BZF een aanbod gedaan om hen te helpen bij een mogelijke heroriëntatie op een nieuwe toekomst als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst.

Lees voordat u daadwerkelijk een aanvraag gaat doen de informatie op de website van BZF aandachtig door.  

Als u door de uitbraak van het coronavirus financiële schade heeft, waardoor uw bedrijf in gevaar komt, dan kunt u zich melden via de website  Bureau Zelfstandigen Fryslan. Op deze pagina staat alle actuele informatie die betrekking heeft op de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact hiervan voor ondernemers. De informatie wordt dagelijks bijgehouden.  

U kunt contact met hen opnemen via e-mail  info@bureauzelfstandigenfryslan.nl.  

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken, aangezien u voor hulp en vragen over de TOZO terecht kunt bij BZF.

 • Borgstellingen, leningen en garantiefondsen (MKB & ZZP)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en garanties aan mkb’ers blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Het gaat hier om BMKB, GO en KKC.

 • Verlenging en aanpassing belastingmaatregelen (MKB & ZZP)

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen voor drie maanden. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Om te voorkomen dat ondernemers in de knel komen bij het terugbetalen van de belastingschuld, krijgen ze twee jaar de tijd om dit af te lossen. Enkele voorwaarden van deze maatregelen:

 • Het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld moet gebeuren voor 1 januari 2023. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst. Mocht deze periode te kort zijn, dan kan in overleg een maatwerkoplossing bekeken worden.
 • De tijdelijke verlaging van de rente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De rente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 verlaagd worden naar 4% (in plaats van de oorspronkelijke 8%).
 • Een aantal andere belastingmaatregelen, zoals betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, wordt ook verlengd tot 1 januari 2021.
 • Werknemers behouden het recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer, ook al werken zij thuis.

Lees op de site van de Rijksoverheid en de Belastingdienst meer over de belastingregelingen.

De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer gericht zijn op de lange termijn. Daarnaast komen er een aantal nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook voor scholing en begeleiding bij het vinden van nieuw werk worden extra middelen ingezet.

Herstelpakket Lok op 1

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Per 1 september zijn de volgende regelingen aan te vragen:

 • De regeling Arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 is geschikt voor Friese ondernemingen die willen investeren in scholing voor hun medewerkers. De scholing kan ook ingezet worden voor de eigenaar(s) van de onderneming. Het subsidiepercentage is 70% van de gemaakte kosten, met een maximum van €4000.
 • Als u een stageplaats aanbiedt en een stagiair aanneemt, kunt u gebruik maken van de regeling Stageplaatsen Fryslân 2020. U kunt, afhankelijk van de stageduur, een bedrag van €1000 of €1500 aanvragen voor bijvoorbeeld begeleiding, materiaal of stagevergoeding van de student.

Voor beide subsidies geldt dat deze maximaal twee keer per onderneming aangevraagd kunnen worden. Aanvragen van de subsidies kan via SNN. Verwachting is dat de overige regelingen uit het Lok op 1-pakket eind september bekend gemaakt worden. Lees meer hierover op de website van de Provinsje Fryslân. 

Voor meer informatie over de laatste corona-regelingen en actuele aanpassingen kunt u de website van Yn Business raadplegen.

Steunpakket 2.0

Het kabinet heeft op woensdag 20 mei het nieuwe steunpakket van de overheid gepresenteerd. Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

Meer informatie over de afzonderlijke regelingen vindt u op de  website van de Rijksoverheid.  

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder andere horeca, recreatie, evenementen en podia krijgen een belastingvrije tegemoetkoming voor hun vaste materiële kosten. Deze bijdrage is afhankelijk van bedrijfsomvang, hoogte vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). De tegemoetkoming kent een maximum van 50.000 euro voor vier maanden. De sectoren die voor de TOGS in aanmerking komen, zijn ook de sectoren die aanspraak kunnen maken op deze regeling. Deze regeling zal, vanaf half juni, via RVO aan te vragen zijn. De regeling geldt van 1 juni t/m 30 september 2020. Enkele voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers en dat is te zien aan de inschrijving bij de KvK. Het bedrijf moet voor 15 maart 2020 opgericht zijn.
 • Er is een omzetverlies van meer dan 30% door de coronacrisis.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang/toegang. Een uitzondering zijn horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vraag tegemoetkoming Vaste Lasten aan
 

 • Verlenging en aanpassing Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling wordt verlengd met een periode van vier maanden. De verwachting is dat deze NOW 2.0 vanaf 6 juli aan te vragen is. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

 • De vaste opslag wordt verhoogd naar 40%.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Ook bij NOW 1.0 wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • De ontslagboete: Bedrijven die meer dan 20 werknemers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Mocht er geen akkoord komen, dan moet er een aanvraag gedaan worden bij de Stichting van de Arbeid (nog op te richten). Ontbreekt een akkoord alsnog, dan volgt een boete van 5% van/op het totale subsidiebedrag. Bij overige ontslagen (minder dan 20 werknemers) blijft de correctie op de subsidie wel bestaan (de loonsom voor de ontslagen werknemer moet terugbetaald worden), maar wordt de subsidie dus niet extra verlaagd met een boete.
 • Werkgevers die NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te doen. Hiervoor is het crisisprogramma NL Leert beschikbaar, waar men vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kan volgen.

Kijk ook op de website van Ynbusiness voor meer informatie over de NOW.

Meer informatie en aanvragen NOW 

 • Verlenging belastingmaatregelen (MKB & ZZP)

Voor ondernemers was het mogelijk om belastinguitstel aan te vragen. Dit is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen (zoals versoepeling urencriterium zzp’ers, betaalpauze hypotheekverplichtingen) worden tot 1 september 2020 verlengd.

Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst

 • Kredietverlening en garanties aan ondernemers (MKB & ZZP)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 200 miljoen euro.

Voor meer informatie gaat u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Tijdelijke Ondersteuning Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. Meer informatie leest u op de website van Rijksoverheid.

Waar kunnen ondernemers verder terecht? 

Wij begrijpen dat er als ondernemer in deze coronacrisis veel op u afkomt en kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Wij bieden u graag een overzicht aan met  organisaties waar u met uw vragen terecht kunt.  

 • Ynbusiness

Zie hierboven voor meer informatie of ga naar de website van Ynbusiness

 • KvK coronaloket voor ondernemers

Voor veelgestelde ondernemersvragen over de coronacrisis gaat u naar de website van de Kamer van Koophandel.

 • Banken

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. 

 • Belastingdienst

Voor de belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via  Belastingdienst

De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. 

Gemeentelijke contactpersoon voor ondernemers: 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Sijtsma van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Telefoonnummer: 06 15 07 36 93 
E-mail:  jsijtsma@t-diel.nl