De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het voornemen het perceel snippergroen gelegen nabij de woning Sigerswâld 7 te Garyp, kadastraal bekend als gemeente Bergum, sectie H, nummer 2557 ter grootte van 605 m² te verkopen. Het perceel dient te worden gebruikt als tuin. De verkoopprijs voor de kavel bedraagt € 23.150,00 exclusief overdrachtsbelasting, kosten koper.

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria 1 serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze kavel, omdat de gemeente de ondergrond alleen verkoopt aan de aangrenzende bewoner.

perceel grond nabij Sigerswâld 7, Garyp
afbeelding: het betreft de gearceerde kavel

Bent u van mening bent dat ook u op basis van de hiervoor gestelde criteria in aanmerking dient te komen voor de aankoop van het perceel, dan dient u binnen een termijn van 14 kalenderdagen en dus uiterlijk op 6 juli 2022 een kortgedingprocedure te starten bij de voorzieningenrechter van rechtbank Noord-Nederland. De termijn is een vervaltermijn.

Mocht u vragen over de voorgenomen verkoop hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Wiersinga via e-mailadres: JWiersinga@t-diel.nl onder vermelding van “Voornemen tot verkoop perceel grond Sigerswald Garyp”.