De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het voornemen het perceel gelegen aan de Rengersweg 21 in Oentsjerk, kadastraal bekend als gemeente Giekerk, sectie F, nummer 701 deels ter grootte van 225 m² te verkopen. Het perceel dient te worden gebruikt als tuingrond. Lees verder op onze website onder Groenstroken en restgronden, kopen of huren.