De provincie en de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel hebben vorig jaar afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. Deze afspraak heeft geleid tot een lange lijst met woningbouwplannen in de regio. In Noordoost-Fryslân kunnen 2400 woningen gebouwd worden. Deze worden verdeeld over alle kernen, waarbij de nadruk ligt op binnenstedelijke locaties.

Gemeenten hebben meer regie

“Met de nieuwe afspraken heeft de provincie de verantwoordelijkheid meer bij onze gemeenten neergelegd. En daar geven we nu volop handen en voeten aan. We zijn hard aan de slag met de uitvoering van bouwplannen,”, aldus wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel, bestuurlijk trekker van de woonopgave namens de gemeenten. “Gemeenten voelen de verantwoordelijkheid die voortkomt uit de afspraken met provincie Fryslân”. De afspraken met de provincie zijn vanaf 29 november jl in een volgende fase gekomen, waarin de provincie zich verder terugtrekt. De gemeenten krijgen meer regie, wat ervoor zorgt dat gemeenten flexibeler zijn in de ontwikkeling van bouwplannen en daardoor sneller te werk kunnen gaan. Dit betekent niet dat er nu al overal gebouwd wordt. Maar de gemeenten zijn wel bezig met het ontwikkelen van woningbouwlocaties.

Aansluiten op behoefte

Gemeenten staan dichter op de markt en kunnen binnen de afspraken woningbouwplannen maken die goed aansluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte. Het woningbouwprogramma biedt ook mogelijkheden voor versnelling van de doorstroming op de woningmarkt. “Wy hawwe te krijen mei in flinke útdaging op de wenningmerk”, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. “De regio Noardeast-Fryslân hat goede plannen dy’t oanslute op it hjoeddeistich en takomstich ferlet oan wennings yn de kearnen. Ik bin bliid dat dizze regio de striid oangiet en de ferantwurdlikens pakt.” De afspraken tussen provincie en gemeenten gelden tot 2025. Elk half jaar wordt de voortgang van de samenwerking met elkaar besproken aan de hand van een analyse.

Geduld voor woningzoekenden

De vraag naar woningen is op dit moment groot en zal voorlopig niet afnemen. Toch zullen woningzoekenden uit de regio geduld moeten hebben. Gemeenten kunnen dankzij de nieuwe samenwerkingsvorm sneller aan de slag met hun plannen, maar een zorgvuldig proces kost tijd. “Nieuwe woningen stamp je nu eenmaal niet zomaar uit de grond”, beamen alle gemeenten.

Versnelling op woningmarkt
Op de foto van links naar rechts: Gelbrig Hoekstra (wethouder Tytsjerksteradiel), Gerben Wiersma (wethouder Dantumadiel), Klaas Fokkinga (gedeputeerde provincie Fryslân), Esther Hanemaaijer (gemeente Noardeast-Fryslân) en Jouke Spoelstra (gemeente Achtkarspelen)