Dinsdagavond 12 juli zijn tijdens een extra raadsvergadering drie nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Caroline de Pee uit Franeker (CDA), Berber van Zandbergen uit Mûnein (partijcombinatie PvdA/GL) en Tytsy Willemsma uit Boarnwert (FNP) vormen het nieuwe college van wethouders voor Tytsjerksteradiel.

Na de benoeming van de nieuwe wethouders door de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders op 13 juli 2022 voor het eerst in nieuwe samenstelling vergaderd. In dit zogenaamde constituerende beraad heeft het college besluiten genomen, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het college en de wethouders. Het college heeft de portefeuilles verdeeld:

Burgemeester Jeroen Gebben

 • Algemeen bestuurlijke zaken 
 • Openbare orde en veiligheid 
 • Politie 
 • Brandweer 
 • Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie
 • Burgerzaken en verkiezingen
 • Communicatie en dienstverlening
 • Lid klankbordgroep raadsprogramma (proces)

Wethouder Tytsy Willemsma: 1e locoburgemeester

 • Financiën en belastingen
 • Organisatie en Ontwikkeling
 • Beheer openbare ruimte
 • Afvalinzameling
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme
 • Kultuer & Frysk
 • Europa en internationalisering

Wethouder Caroline de Pee: 2e locoburgemeester

 • Sociaal Domein
 • Sport en sûnens
 • Onderwijs
 • Economische zaken

Wethouder Berber van Zandbergen: 3e locoburgemeester

 • Ruimte
 • Duurzaamheid en transitievisie warmte
 • Milieu

Verder zijn de wethouders benoemd in of aangewezen voor de bij de portefeuille horende besturen en overlegorganen. Het college heeft tenslotte wethouder Willemsma aangewezen als eerste locoburgemeester en de wethouders De Pee en Van Zandbergen als tweede en derde locoburgemeester.

Op de foto vlnr: Maaike van Gils (gemeentesecretaris), Tytsy Willemsma, Caroline de Pee, Jeroen Gebben (burgemeester) en Berber van Zandbergen.