Wethouder Mw. T. Willemsma

Home > Organisatie & bestuur > Politiek > College Tytsjerksteradiel > Wethouder Mw. T. Willemsma

Wethouder Mw. T. Willemsma

Mw. T. Willemsma is wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens is zij de tweede locoburgemeester. In haar portefeuille heeft zij o.a. Financiën, Cultuur en Natuurbeleid.

Partij: FNP

Portefeuille

 • Financiën 
 • Landinrichting
 • Plattelandsbeleid/leefbaarheid
 • Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
 • Nationaal park de Alde Feanen
 • Bodemdaling
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Natuurbeleid
 • Cultuur 
 • Verkeer en vervoer/Kansen in Kernen
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Water
 • Riolering en baggerbeleid
 • Aandachtsgebied Europa en internationalisering

Nevenfuncties behorende bij het ambt

 • Lid Bestuursovereenkomst Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (niet betaald)
 • Lid Stichting Openbare Verlichting Fryslân (niet betaald)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger N.V. Vitens (niet betaald)
 • Lid Bestuurscommissie Herinrichting Alde Feanen (niet betaald)
 • Gemeentelijke vertegenwoordiger Stuurgroep Centrale As (niet betaald)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As  (niet betaald)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger Stuurgroep Landschap Noardlike Fryske Wâlden (niet betaald)
 • Lid dagelijks bestuur GR Werkmaatschappij 8KTD (niet betaald)

Nevenfuncties buiten het ambt

 • Bestuurslid Slachtemarathon (niet betaald, 2 uur per maand)