Wethouder Mw. G. Hoekstra

Home > Organisatie & bestuur > Politiek > College Tytsjerksteradiel > Wethouder Mw. G. Hoekstra

Wethouder Mw. G. Hoekstra

Mw. G. Hoekstra is wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens is zij de eerste locoburgemeester. In haar portefeuille heeft zij o.a. Sportbeleid, Ruimtelijke ordening en Recreatie en toerisme.

Portefeuille

 • Sportbeleid
 • Voorzieningen
 • Project clusteren voorzieningen
 • Grondexploitatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Recreatie en toerisme
 • Participatie

Nevenfunctie behorende bij het ambt

 • Lid GR Sociale werkvoorziening Fryslân (niet betaald)
 • Lid GR De Marrekrite (niet betaald)
 • Lid GR Breedtesportimpuls Geef me de 5 Noordoost-Fryslân (niet betaald)
 • Lid dagelijks bestuur GR werkmaatschappij 8KTD (niet betaald)
 • Lid Streekwurk Iepen Mienskipsfûns en / Lokale Actiegroep Europees Subsidieprogramma LEADER
 • Ambassadeur stichting G-Sport (niet betaald)

Nevenfunctie buiten het ambt

 • Mede-eigenaar van Hoekstra Suwald Beheer BV, eigenaar/bestuurder van The Sun Factory International BV. The Sun Factory International BV is eigenaar en bestuurder van The Sun Factory Trading BV. ((betaald, tijdsbesteding 1 uur per maand)*
 • Mede-eigenaar van EW&W BV, aandeelhouder en bestuurder van LMW BV, die aandeelhouder(49%) is van VOF WindinF. (betaald, tijdsbesteding 2 uur per jaar)*
 • Mede-eigenaar van P4G Wind BV, die aandeelhouder(40%) is van VOF WindinL.(betaald, tijdsbesteding 2 uur per jaar )*
 • Mede-eigenaar van P4G Holding BV, aandeelhouder en bestuurder van P4G Beheer BV, die aandeelhouder is van VOF Windmax. VOF WindinF, VOF WindinL en VOF Windmax exploiteren windturbines in resp. Zeewolde, Leeuwarden en Nieuwe Niedorp, resp 1x 900kW, 2x 900kW en 1x 2.3 mW. (betaald, tijdsbesteding 2 uur per jaar)*
 • Mede-eigenaar van ZW&W NV: verhuur woonboot buiten de gemeentegrenzen (betaald, tijdsbesteding 1 uur per jaar)*
 • Penningmeester Vereniging woonbooteigenaren De Krúsdobbe (niet betaald, 2 uur per maand)

*In de Gemeentewet en de Rechtspositiebesluiten zijn bepalingen opgenomen over de openbaarmaking en verrekening van neveninkomsten van wethouders. Alle neveninkomsten moeten openbaar worden gemaakt. Het betreft hier echter inkomsten in de zin van de Wet op de loonbelasting verminderd met eindheffingsbestanddelen (inkomsten waarover loonheffing wordt ingehouden, art 41b lid 6 Gemeentewet).

Alleen de neveninkomsten die als belastbaar loon op de jaaropgave vermeld zijn, dienen dus openbaar gemaakt te worden. Alle inkomsten, ongeacht de bron, dienen wel volgens art. 44  lid 6 van de Gemeentewet te worden verrekend. Voor het verrekenen wordt gebruik gemaakt van een applicatie van het ministerie.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?