Wethouder Mw. G. Hoekstra

Home > Organisatie & bestuur > Politiek > College Tytsjerksteradiel > Wethouder Mw. G. Hoekstra

Wethouder Mw. G. Hoekstra

Mw. G. Hoekstra is wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens is zij de eerste locoburgemeester. In haar portefeuille heeft zij o.a. Sportbeleid, Ruimtelijke ordening en Recreatie en toerisme.

Partij: CDA

Portefeuille

 • Sportbeleid
 • Voorzieningen
 • Project clusteren voorzieningen
 • Grondexploitatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Recreatie en toerisme
 • Participatie

Nevenfunctie behorende bij het ambt

 • Lid GR Sociale werkvoorziening Fryslân (niet betaald)
 • Lid GR De Marrekrite (niet betaald)
 • Lid Algemeen Bestuur GR werkmaatschappij 8KTD (niet betaald)
 • Lid Streekwurk Iepen Mienskipsfûns en / Lokale Actiegroep Europees Subsidieprogramma LEADER
 • Ambassadeur stichting G-Sport (niet betaald)

Nevenfunctie buiten het ambt

 • Mede-eigenaar en bestuurder Hoekstra Suwâld BV (geen te melden inkomsten*/1 uur per maand)
 • Mede-eigenaar en bestuurder van P4G Holding BV. Hieronder valt aandeelhouder en bestuurder van P4G Beheer BV, die aandeelhouder is van VOF Windmax. VOF Windmax exploiteert een windturbine in Nieuwe Niedorp, 2.3 mW. (Geen te melden inkomsten */ 2 uur op jaarbasis)
 • Mede-eigenaar van P4GWInd BV (deze bv is aandeelhouder (40%) van VOF WindinL. VOFWindinL exploiteert 2 windturbines in Leeuwarden, 2x 900kW) (Geen te melden inkomsten*/ 2 uur op jaarbasis.
 • Mede-eigenaar van EW&W BV (aandeelhouder en bestuurder van LMW BV, die aandeelhouder(49%) is van VOF WindinF, VOF WindinF exploiteert een windturbine in Zeewolde, 900 kW). (Geen te melden inkomsten*/2 uur op jaarbasis)
 • ZW&W BV (verhuur woonboot buiten de gemeentegrenzen). (geen te melden inkomsten* 1uur per jaar)
 • Penningmeester Vereniging woonbooteigenaren De Krúsdobbe (niet betaald, 2 uur per maand)

*In de Gemeentewet en de Rechtspositiebesluiten zijn bepalingen opgenomen over de openbaarmaking en verrekening van neveninkomsten van wethouders. Alle neveninkomsten moeten openbaar worden gemaakt. Het betreft hier echter inkomsten in de zin van de Wet op de loonbelasting verminderd met eindheffingsbestanddelen (inkomsten waarover loonheffing wordt ingehouden, art 41b lid 6 Gemeentewet).

Alleen de neveninkomsten die als belastbaar loon op de jaaropgave vermeld zijn, dienen dus openbaar gemaakt te worden. Alle inkomsten, ongeacht de bron, dienen wel volgens art. 44  lid 6 van de Gemeentewet te worden verrekend. Voor het verrekenen wordt gebruik gemaakt van een applicatie van het ministerie.