Persbesluitenlijst 9 juli 2019

Persbesluitenlijst 9 juli 2019

Dit item is verlopen op 10-01-2020.

1. Benoeming en herbenoeming (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft besloten om twee nieuwe buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (trouwambtenaren) te benoemen voor de gemeenten Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel, ofwel de Werkmaatschappij 8KTD. Daarnaast heeft het college besloten over de herbenoeming van 10 buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Daarnaast heeft het college besloten om de nieuwe specialist backoffice burgerzaken te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst is van de gemeenten Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel, ofwel de Werkmaatschappij 8KTD.
 

2. Afronding Wetter en Willepark

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Bij de aanleg van de Centrale As is bij Burgum het Wetter en Willepark aangelegd. Het college is bereid om bepaalde oeverstroken langs het Prinses Margrietkanaal en aan de Wijde Ee van de provincie in beheer over te nemen. Deze zomer worden de laatste werkzaamheden aan het park uitgevoerd. Zo wordt er nog een aantal speeltoestellen geplaatst. Dorpsbelang Burgum legt ter uitvoering van het beste idee van Burgum een zandstrand aan bij de kinderzwemplek in het park.
 

3. Verslag documentaire Informatievoorziening over 2018

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft besloten om het verslag van de documentaire informatievoorziening over 2018, inclusief de rapportage over het beheer van de overgebrachte archieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente Tytsjerksteradiel vast te stellen.

3.1 Verslag documentaire Informatievoorziening over 2018.pdfpdf(349,79 KB)
 

4. WoonFriesland mag nieuw woongebouw bouwen in Burgum

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Gemeente Tytsjerksteradiel verleent medewerking aan de herziening van het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuw woongebouw aan de Kûperstrjitte 4-58 in Burgum. WoonFriesland is van plan het bestaande woongebouw aan de Kûperstrjitte te vervangen. Het nieuwbouwplan is qua afmetingen in strijd met de bouwregels van het bestemmingplan. WoonFriesland vroeg de gemeente daarom het bestemmingsplan te herzien en daarnaast de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning procedureel te coördineren. Omdat het nieuwe woongebouw zorgt voor verbetering en verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad in de sociale verhuur, verleent gemeente Tytsjerksteradiel graag haar medewerking.
 

5.1 Gemeente neemt principebesluit over planologische medewerking aanleg ovonde Rijksstraatweg

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

De provincie Fryslân is van plan het kruispunt bij de Ieswei/Wyldpaed in Noardburgum aan te pakken. De hoge snelheid van het verkeer in combinatie met overstekende fietsers en afslaande auto’s, zorgt daar soms voor onveilige situaties. De komst van een ovonde (een ovale rotonde) moet daar verandering in brengen. Om de aanpassing mogelijk te maken moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. De gemeente wil hier, onder een aantal voorwaarden, aan meewerken. Zo moet de provincie Fryslân onderzoek doen naar archeologie en geluid, en moet er een landschappelijk inpassingsplan worden ingediend. Het principebesluit zorgt ervoor dat de provincie verder kan met de overleggen met de omgeving en de plannen verder kan uitwerken. Zodra de plannen vaststaan, zal de provincie een definitief verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan indienen bij de gemeente.
 

6. Natuurvriendelijke oever aan de Lits

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college stemt in met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Lits. In overleg met de eigenaar van recreatiepark De Lits en gemeente heeft het Wetterskip een voorstel gedaan voor de natuurlijke inrichting van de oeverstrook. Het Wetterskip heeft gevraagd de kade langs het water De Lits op de juiste hoogte te brengen. Deze werkzaamheden kunnen binnen het bestemmingsplan worden gerealiseerd.
 

7. Zandwinning Panhuyspoel

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

De zandwinput Panhuyspoel mag uitbreiden. De gemeente Tytsjerksteradiel is bereid medewerking te verlenen. De zandwinput bevindt zich in het buurtschap Sigerswâld, tussen de dorpen Garyp en Earnewâld. Om de uitbreiding mogelijk te maken werd een inrichtingsplan opgesteld, dat goed werd besproken met de directe omgeving en de belanghebbende partijen. Ruimtelijk is er geen bezwaar tegen de uitbreiding. De zandwinput wordt uitgebreid richting de (zuid)oostzijde van de put, richting het Nonnepaed.
 

8. Openbare Besluitenlijst vergadering 2 juli 2019

8.1 Beslutelist 2019-07-02.pdfpdf(276,1 KB)