Persbesluitenlijst 7 oktober 2019

Persbesluitenlijst 7 oktober 2019

1. Begroting 2020

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld en legt deze ter behandeling en vaststelling aan de raad voor. De tweede begroting van deze raadsperiode is samengesteld op basis van de ambities uit het coalitieakkoord Duorsum Oparbeidzje" en de kadernota zoals die op 11 juli aan de raad is voorgelegd. De begroting schetst een beeld van de activiteiten voor 2020, het geld dat daarvoor nodig is en de inkomsten die de gemeenten daarvoor ontvangen. De gemeenteraad neemt op 31 oktober een besluit over de begroting.

1.1 Begroting 2020 in één oogopslag.pdfpdf(308,91 KB)

1.2 Programmabegroting 2020.pdfpdf(3,21 MB)

1.3 Nieuwsbericht begroting: Focus op herstel en versterking in begroting 2020 Tytsjerksteradiel

2. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

In vervolg op de besluitvorming over de ‘fair deal’ voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening legt het college de aangepaste regeling voor Gemeenschappelijke Regeling (GR) SW Fryslân aan de gemeenteraad voor. Het is de bedoeling dat de GR na vaststelling van de regeling door alle betrokkenen fungeert als formeel werkgever van de medewerkers met een SW-indicatie. In de GR wordt inhoudelijk niets gedaan. Het huidige kaderpersoneel dat in dienst is van de GR, wordt door middel van contractovername overgenomen door de N.V. De individuele wensen en visies van gemeenten krijgen invulling via dienstverleningsovereenkomsten. Het college vraagt de raad om toestemming te verlenen de regeling aan te passen.

2.1 Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.pdfpdf(165,75 KB)